Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Аспірантура

 Аспірантура


 Аспірантура

Згідно  “Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 01.03.1999 р. №309 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №960, 27.08.2004 р. №1124, 02.03.2010 р.  №254, 28.07.2010 р.  №642, 12.09.2011 р. №955

1. Аспірантура є формою підготовки науково–педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, яка передбачає навчання з відривом та без відриву від виробництва.

2. До переліку спеціальностей, з яких здійснюється підготовка в аспірантурі у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України, відносяться такі спеціальності:

14.01.01 Акушерство та гінекологія

14.01.02 Внутрішні хвороби

14.01.03 Хірургія

14.01.06 Урологія

14.01.07 Онкологія (медичні науки)

14.01.10 Педіатрія

14.01.11 Кардіологія

14.01.13 Інфекційні хвороби

14.01.14 Ендокринологія (медичні науки) 

14.01.15 Нервові хвороби

14.01.16 Психіатрія

14.01.17 Наркологія

14.01.18 Офтальмологія

14.01.19 Оториноларингологія

14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби


 

14.01.21 Травматологія та ортопедія

14.01.22 Стоматологія

14.01.23 Променева діагностика та променева терапія

14.01.25 Судова медицина

14.01.26 Фтизіатрія

14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія

14.01.33 Медична реабілітація, фізіотерапія медичні та курортологія

14.02.01 Гігієна (медичні науки)

14.02.02 Епідеміологія

14.02.03 Соціальна медицина

14.03.02 Патологічна анатомія (медичні науки)

03.00.07 Мікробіологія (медичні науки)

19.00.04 Медична психологія

16.00.01 Паразитологія

 

3. Вищі навчальні заклади, наукові установи вміщують у засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури і докторантури не пізніше ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

4. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням керівника (заступника керівника) вищого навчального закладу, наукової установи. Члени приймальної комісії призначаються керівником вищого навчального закладу, наукової установи з числа керівників кафедр, відділів, лабораторій, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

5. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

6. Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, із філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених Міносвіти. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

6. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються керівником вищого навчального закладу, наукової установи і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

7. Підготовка в аспірантурі здійснюється:

для громадян України за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

 

для іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, що укладені вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

 

8. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також були відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.

9. Аспіранти мають право на:

 • користування навчально–виробничою, науковою, культурно–спортивною та оздоровчою базою вищих навчальних закладів;
 • отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;
 • участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії;
 • отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;
 • переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням (тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються Вченою радо вищого навчального закладу);
 • щорічні канікули до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;
 • участь у виборах до органів самоврядування вищого навчального закладу;
 • роботу за сумісництвом відповідно до законодавства Украни;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • забезпечення впорядкованим житлом – у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням – на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом;
 • працевлаштування згідно з типовою угодою (у разі зарахування на навчання за державним замовленням) або контрактом (у разі навчання поза державним замовленням).

 

10. Аспіранти зобов’язані:

 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
 • глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;
 • опанувати методологією проведення наукових досліджень;
 • виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією, який передбачає: написання дисертаційної роботи, складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови і філософії та, у разі необхідності, додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради закладу, установи, де передбачається захист дисертації, заліків з дисциплін, визначених рішенням Вченої ради вищого навчального закладу з урахуванням профілю підготовки, а також педагогічну практику;
 • звітувати про хід виконання дисертації на засідання кафедри, відділу, лабораторії, Вченої ради вищого навчального закладу;
 • у встановлений термін захистити дисертацію або подати її до захисту в спеціалізовану вчену раду;
 • дотримуватися Статуту і правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу.

 

11. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох років.

12. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, – згідно з контрактом.

19.02.2018
Науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ»
16.02.2018
Харківська медична академія післядипломної освіти розпочала співпрацю з постачальником антиплагіатного сервісу
12.02.2018
Науково-практична конференція на тему: “Первинна медична допомога: сучасні технології діагностики, лікування та профілактики”
06.02.2018
Фахівці ХМАПО прийняли участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Як поліпшити довіру населення до щеплень? Погляд педіатра на проблему імунопрофілактики».
05.02.2018
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації в дитячій гастроентерології та нутріціології в практиці дитячого та сімейного лікаря»