Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Аспірантура

 Аспірантура


 Аспірантура


Наказ №18-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення (денна форма навчання)

Наказ №19-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення (вечірня форма навчання)

Наказ №21-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (денна форма навчання)

Наказ №22-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (заочна форма навчання)

Наказ №19-н від 09.08.2019 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення за очною (денна, вечірня) формою навчання

Наказ №19/1-н від 09.08.2019 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (заочна форма навчання)

Наказ №36-н від 23.12.2019 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення за очно-денною формою навчання.


ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ХМАПО

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю 221 – Стоматологія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  228 – Педіатрія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  224 – Технології медичної діагностики та лікування

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  226 – Фармація, промислова фармація

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  222 – Медицина

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  225 – Медична психологія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  053 – Психологія

ХМАПО оголошує прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук за науковими спеціальностями/ спеціалізація відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг на третьому (освітньо – науковому) рівні.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи (громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, що проживають на території України на законних підставах), які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).  Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, укладених ХМАПО з юридичними та фізичними особами.

В аспірантуру на конкурсній основі приймаються особи, які одержали ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медицини/фармації та мають сертифікат лікаря/провізора – спеціаліста за спеціальністю що відповідає спеціальності аспірантури.

Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру розміщується у засобах масової інформації та на сайті  офіційному сайті ХМАПО. Прийом документів для вступу до аспірантури/докторантури на всі форми навчання відбувається у приміщені ХМАПО за адресою 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, кімната 27 за графіком, що буде оприлюднений на офіційному веб-сайті ХМАПО/
Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора академії наступні документи:
 • заяву;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплому);
 • дві фотокартки 30х40 мм. 
 • особовий лисок з обліку кадрів з фотокарткою.
 • автобіографію;
 • характеристику з місця роботи (за підписом керівника установи та печаткою).
 • копію трудової книжки, завіреної у відділі кадрів за основним місцем роботи.
 • копію лікарського/провізорського сертифікату зі спеціальності, яка відповідає спеціальності аспірантури, копію документу про закінчення клінічної   ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію за спеціальністю аспірантури.
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою №086.
 • список опублікованих наукових праць, доповідей, винаходів, дипломів (за наявності), при їх відсутності наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
 • копію паспорта.
 • копію картки фізичної особи – платника податків.
 • рекомендацію Вченої ради відповідного закладу вищої освіти на наукову роботу (за наявності).
 • дійсний сертифікат на підтвердження знання іноземної мови відповідних тестів (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності).
 • згода вступника на обробку персональних даних.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


Перелік спеціальностей підготовки в аспірантурі: 
221 «Стоматологія», 
222 «Медицина», 
224 «Технології медичної діагностики та лікування», 
225 «Медична психологія», 
226 «Фармація, промислова фармація», 
228 «Педіатрія»
053 «Психологія»


українська  
27.03.2020
Дистанційне онлайн консультування
23.03.2020
Про внесення змін до наказів про зарахування інтернів в інтернатуру та до графіків проходження інтернатури лікарями-інтернами
12.03.2020
Оголошення карантину в Харківській медичній академії післядипломної освіти
12.03.2020
У Харківській медичній академії післядипломної освіти запроваджено карантин
12.03.2020
Керівникам закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань "22 Охорона здоров'я"