Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Аспірантура

 Аспірантура


 Аспірантура

Наказ №18-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення (денна форма навчання)

Наказ №19-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення (вечірня форма навчання)

Наказ №21-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (денна форма навчання)

Наказ №22-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (заочна форма навчання)

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ХМАПО

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю 221 – Стоматологія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  228 – Педіатрія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  224 – Технології медичної діагностики та лікування

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  226 – Фармація, промислова фармація

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  222 – Медицина

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  225 – Медична психологія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  053 – Психологія

ХМАПО оголошує прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук за науковими спеціальностями/ спеціалізація відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг на третьому (освітньо – науковому) рівні.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи (громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, що проживають на території України на законних підставах), які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).  Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, укладених ХМАПО з юридичними та фізичними особами.

В аспірантуру на конкурсній основі приймаються особи, які одержали ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медицини/фармації та мають сертифікат лікаря/провізора – спеціаліста за спеціальністю що відповідає спеціальності аспірантури.

Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру розміщується у засобах масової інформації та на сайті  офіційному сайті ХМАПО. Прийом документів для вступу до аспірантури/докторантури на всі форми навчання відбувається у приміщені ХМАПО за адресою 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, кімната 27 за графіком, що буде оприлюднений на офіційному веб-сайті ХМАПО/
Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора академії наступні документи:
 • заяву;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплому);
 • дві фотокартки 30х40 мм. 
 • особовий лисок з обліку кадрів з фотокарткою.
 • автобіографію;
 • характеристику з місця роботи (за підписом керівника установи та печаткою).
 • копію трудової книжки, завіреної у відділі кадрів за основним місцем роботи.
 • копію лікарського/провізорського сертифікату зі спеціальності, яка відповідає спеціальності аспірантури, копію документу про закінчення клінічної   ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію за спеціальністю аспірантури.
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою №086.
 • список опублікованих наукових праць, доповідей, винаходів, дипломів (за наявності), при їх відсутності наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
 • копію паспорта.
 • копію картки фізичної особи – платника податків.
 • рекомендацію Вченої ради відповідного закладу вищої освіти на наукову роботу (за наявності).
 • дійсний сертифікат на підтвердження знання іноземної мови відповідних тестів (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності).
 • згода вступника на обробку персональних даних.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


Перелік спеціальностей підготовки в аспірантурі: 
221 «Стоматологія», 
222 «Медицина», 
224 «Технології медичної діагностики та лікування», 
225 «Медична психологія», 
226 «Фармація, промислова фармація», 
228 «Педіатрія»
053 «Психологія»

Спеціалізація: акушерство та гінекологія; внутрішні хвороби; хірургія; урологія; онкологія (медичні науки); педіатрія; кардіологія; інфекційні хвороби; ендокринологія; нервові хвороби; психіатрія; наркологія; оториноларингологія; шкірні та венеричні хвороби; травматологія та ортопедія; стоматологія; променева діагностика та променева терапія; судова медицина; фтизіатрія; анестезіологія та інтенсивна терапія; курортологія та фізіотерапія; гігієна (медичні науки); епідеміологія; соціальна медицина; патологічна анатомія (медичні науки); мікробіологія (медичні науки); медична психологія; паразитологія; офтальмологія, патологічна фізіологія.

українська  
23.05.2019
Про проведення дня фахівця з променевої діагностики
22.05.2019
Представники наукової бібліотеки Академії взяли участь у роботі науково-практичної конференції «Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури»
16.05.2019
Всесвітній день вишиванки в Академії
13.05.2019
Науково-практична конференція для сімейних лікарів та педіатрів «Сучасні аспекти вакцинопрофілактики інфекційних захворювань»
03.05.2019
День охорони праці в Україні «Безпечне та здорове майбутнє праці»