Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти

 Магістратура


 Магістратура

Магістр медицини – це завершальний освітньо–кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої кваліфікації лікаря–спеціаліста набув поглиблені спеціальні вміння та знання, має досвід їх застосування у певній галузі медицини та захистив на вченій раді вищого навчального закладу або на вченій раді факультету освіти магістерську роботу.

Підготовка магістрів медицини проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського фаху в інтернатурі і спрямована на поглиблену спеціальну, науково–дослідну та педагогічну підготовку фахівця з цієї ж лікарської спеціальності згідно з переліком лікарських спеціальностей, затверджених відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України.

Фінансування вищих закладів освіти з питань діяльності магістратури здійснюється за рахунок коштів, які передбачаються для підготовки лікарів–інтернів.

В магістратуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу і зараховані на посади лікарів–інтернів у базових установах охорони здоров’я для навчання в інтернатурі. Лікарський фах магістратури повинен відповідати фахові інтернатури.

Тривалість навчання в магістратурі визначається термінами навчання в інтернатурі і встановлюється на термін від 1 до 3 років в залежності від спеціальності.

Для лікарів–інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих навчальних закладів подовжується на 3–7 місяців за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я.

Прийом до магістратури проводиться за конкурсом на місця та спеціальності, які затверджені Міністерством охорони здоров’я України, про що вищим закладом освіти повідомляється в пресі не пізніше ніж за два місяці до початку прийому документів.

Прийом документів для вступу до магістратури здійснюється вищим навчальним закладом щорічно з 1 по 31 серпня кожного календарного року.

Особи, що вступають до магістратури, подають на ім’я ректора вищого закладу освіти наступні документи:

 • заяву;
 • особисто заповнений листок обліку кадрів;
 • копію диплома про повну вищу медичну освіту з додатком до нього;
 • виписку з трудової книжки з записом про прийом на роботу в базовий заклад (установу) охорони здоров’я на посаду лікаря–інтерна;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу до навчання в магістратурі;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (при наявності);
 • ксерокопію першої сторінки паспорту.

Прийом документів здійснює відділ аспірантури, докторантури, клінічної ординатури та магістратури ХМАПО.

Кожний вступник проходить співбесіду і складає вступні іспити зі спеціальності магістратури та з іноземної (англійської, німецької, французької) мови в обсязі діючих програм для вищих закладів освіти.

Вступні іспити проводяться протягом періоду з 1 до 10 вересня кожного календарного року. Повторне складання вступних іспитів не допускається.

За час навчання в магістратурі   лікарі–інтерни повинні  у встановлені терміни:

 • повністю виконати індивідуальний план та програму;
 • оволодіти методиками проведення основних науково–практичних досліджень;
 • оволодіти основами педагогічної майстерності та проведення навчально–методичної роботи;
 • систематично звітувати про хід виконання плану підготовки магістра медицини на засіданні кафедри вищого закладу освіти або на засіданні вченої ради факультету;
 • виконати і захистити магістерську роботу;
 • виконати програму інтернатури за обраним фахом і пройти атестацію для визначення рівня засвоєння знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікарня–спеціаліста з обраної спеціальності.

Особи, які навчаються в магістратурі,   мають право:

 • користуватися навчально–виробничою, науковою, культурно–спортивною та оздоровчою базами вищого навчального закладу;
 • брати участь у виробничих нарадах кафедри в обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших питань, що стосуються магістратури;
 • на отримання видів наукової інформації і наукове консультування;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • на забезпечення під час навчання у вищому закладі освіти упорядкованим житлом в гуртожитку, якщо лікар–інтерн іногородній.

Покладання на осіб, які навчаються в магістратурі, обов’язків, що не пов’язані з виконанням індивідуального плану та програми, не допускається.

Лікарі–інтерни, які виконали навчальні плани та програми, захистили магістерську роботу, отримують разом з сертифікатом спеціаліста з певного лікарського фаху диплом магістра медицини і працевлаштовуються відповідно з направленням на роботу після закінчення вищого закладу освіти.

Термін закінчення навчання в магістратурі збігається з терміном закінчення навчання в інтернатурі. Тривалість навчання в магістратурі зараховується до стажу науково–педагогічної роботи.

Магістри медицини мають право брати участь в конкурсі до аспірантури на клінічні кафедри вищих медичних закладів освіти та медичних науково–дослідних установ без відпрацювання двох років за фахом що необхідні для вступу до аспірантури після закінчення інтернатури.
19.02.2018
Науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ»
16.02.2018
Харківська медична академія післядипломної освіти розпочала співпрацю з постачальником антиплагіатного сервісу
12.02.2018
Науково-практична конференція на тему: “Первинна медична допомога: сучасні технології діагностики, лікування та профілактики”
06.02.2018
Фахівці ХМАПО прийняли участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Як поліпшити довіру населення до щеплень? Погляд педіатра на проблему імунопрофілактики».
05.02.2018
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації в дитячій гастроентерології та нутріціології в практиці дитячого та сімейного лікаря»