Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Опарін Олексій Анатолійович

КАФЕДРА ТЕРАПІЇ, РЕВМАТОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

 

Кафедра заснована у 1963 році на базі студентської лікарні м. Харкова. Протягом 1963-1984 рр. кафедрою завідували професори Богуславська Т.В., Дейнеко Н.Ф., Дубік В.Т.

З 1985 по 2013 рік завідуючим кафедри був доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Член Нью-Йоркської медичної Академії Опарін Анатолій Георгійович, керівник 3 докторських та 27 кандидатських дисертацій, затверджених ВАК України, автор більш 300 наукових праць.

З червня 2013 року кафедрою завідує доктор медичних наук. професор Олексій Анатолійович Опарін, головний редактор міжнародного „Східноєвропейського журналу внутрішньої та сімейної медицини”, керівник 5 кандидатських дисертацій. затверджених ВАК України,  автор більш 200 наукових праць, у тому числі статей у міжнародної науковометрічної бази SCOPUS , також 17 монографій, 18 патентів, 12 методичних рекомендацій затверджених МОЗ України, учбового посібника, затверджено МОН Украіни.

У штаті кафедри сьогодні професори:  д. м. н. Опарін А.Г., доценти – Лаврова Н.В., Яковенко О.Л., Двояшкіна Ю.І., Жеребкін В.В., Трепілка С.А., Хоменко Л.О.,   Новохатня А.Є.,  Федченко Ю.Г. ;  асистенти – Чонка В.Ю., Кореновський І.П.,  Лобунець О.О. 

  Навчальна робота

У радянський період на кафедрі навчались курсанти майже з усіх республік колишнього СРСР, для яких проводились цикли тематичного удосконалення з терапії та клінічної фармакології. Також вчились аспіранти з Лівану, Іраку, Сирії, Непалу, Судану, Йорданії та інших країн світу, яки всі успішно захистили кандидатські дисертації.

Сьогодні на кафедрі регулярно проходять передатестаційні цикли по терапії і ревматології, цикли спеціалізації по терапії, сімейній медицині і ревматології, тематичного удосконалення по клінічній фармакології і ревматології, проходить підготовка лікарів-інтернів. Ці цикли проводяться, як для лікарів Харкова та Харківської області, так і для лікарів Криму, міста Суми, Луганська та інш. На цих циклах співробітники кафедри приділяють особливу увагу питанням лікування поєднаної патології, взаємодії лікарських засобів та представленню нових методів діагностики та комплексного лікування патології внутрішніх органів. Співробітниками кафедри розроблена програма циклу для керівників інтернів, що одержала підтвердження. Проходять на кафедрі навчання лікарі-ординатори з Грузії. Для лікарів інтернів з їх безпосередньою участю регулярно проводяться конференції: „Рідкі симптоми та синдроми у клініці внутрішніх хвороб”, „Етичні проблеми у клініці внутрішніх хвороб”, „Артеріальна гіпертензія: питання та відповіді”, а також практичні ролеві ігри „Хелікобактеріоз: проблема 21 віку” та інш.

 Кафедра володіє великим систематизованим  архівом ЕКГ, ультразвукових сканограм, навчальних історій хвороби і т.д., що дозволяє добре ілюструвати теми занять. Лекції, що читаються співробітниками кафедри, супроводжуються демонстрацією презентацій, що істотно полегшує сприйняття лекційного матеріалу. Співробітниками кафедри розроблені тестові завдання, ситуаційні задачі для контролю та самоконтролю лікарів-курсантів та лікарів-інтернів для кожного з циклів, які проводяться кафедрою.

Співробітниками кафедри розроблені еталони практичних навичок, яки у 2013 року оформлені і у виді методичних розробок, що суттєво поліпшує їх використання слухачами.

 Співробітниками кафедри щорічно випускаються навчальні посібники і методичні рекомендації, в яких представляються останні дані з питань діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів, що мають великий попит, серед них Алгоритми і критерії ЕКГ- діагности ки” , Алгоритми і критерії УЗД-діагности ки” , Клінічна фармакологія у кардіології , Клінічна фармакологія у гастроентерології Хронічні гепатити ”, а також методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів з тестами для самоконтролю: Особливості перебігу та диференційованої корекції постхолецистектомічного синдрому”, „Хронічний панкреатит: проблематика, діагностика, лікування” .

 Співробітниками кафедри  за останні 5 років підготовлено більше 20 методичних рекомендацій з грифом МОЗ України і випущено в 2010 році навчальний посібник Клініко-ультразвукові критерії діагностики захворювань внутрішніх органів , яке затверджене МОН України як навчальний посібник для медичних Вузів. Щорічно випускаються монографії, серед яких: „ Лекции по клинической фармакологи”, „Лекции по клинической фармакологи в сімейній медицині”, „Лекції по гастроєнтерологіїї” та інші. Також було видано посібник англійською мовою в Чехії та в Україні: „ Echocardiography in normal and pathologic processes ”.

На кафедрі розроблені та видані для самостійної роботи слухачів три електронних підручника: «Диференціальна діагностика в гастроентерологічної практиці» та «Хронічні гепатити», „Клініко-ультразвукові паралелі діагностики захворювань внутрішніх органів”, ”Антиаритмічні засоби у клініці внутрішніх хвороб”, які включають в себе основний матеріал по темі, а також питання для самоконтролю (тести).

Також співробітниками кафедри ведеться пропаганда здорового способу життя і методів профілактики захворювань внутрішніх органів через науково-популярні видання, радіо, телебачення.

Лікувальна робота

Кафедра розміщується на базах Міських Клінічних лікарень 7 та №8, Міської студентської лікарні, Обласного Госпіталю інвалідів і ветеранів війни. Співробітниками кафедри регулярно проводяться обходи і консультації хворих терапевтичних, гастроентерологічних і неврологічних відділень, рецензуються історії хвороби. Загальна кількість консультацій викладацького складу кафедри склало тільки за 2015 рік – 4318.

 На клінічних базах співробітники кафедри (які, крім терапії та ревматології, мають також спеціалізацію по УЗД, ендоскопії та інш.), проводять також пацієнтам стаціонарів УЗД  органів черевної порожнини, малого тазу, щитоподібної залози, серця з кольоровою доплерографією, ендоскопічне дослідження, рН-метрію, гастрографію. Так, тільки за 2015 рік на базі Міської студентської лікарні співробітниками кафедри проведено УЗД 4023 пацієнтам і зроблено 13122 досліджень. На базі міської клінічної лікарні 7 – УЗД проведено 4608 пацієнтам і зроблено 18945 досліджень.

 Регулярно професорсько-доцентським складом кафедри проводяться для лікарів лікарень науково-практичні конференції з актуальних питань внутрішніх хвороб і клінічної фармакології.

Випускаються методичні рекомендації для лікарів стаціонару та протоколи досліджень. Кожний рік співробітники кафедри розробляють та отримують акти впровадження.

Наукова робота

 Протягом багатьох років пріоритетом наукової діяльності кафедри було вивчення питань патогенезу, діагностики та лікування виразкової хвороби. Сферою наукових досліджень співробітників кафедри сьогодні є вивчення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою патологією в осіб молодого віку. За останні  роки співробітниками кафедри захищені одна докторська, вісім кандидатських та чотири магістерські дисертації. Враховуючи, що клінічними базами кафедри є лікувальні заклади з різною спрямованістю, створюються всі умови для комплексного вивчення даної актуальної не тільки з медичної, а й соціальної точок зору проблеми.

За останні роки опубліковано більше 500 наукових робіт, з них, більше 100 статей в журналах ВАК України, одержано більше 20 патентів України, 6 нововведень, 6 інформаційних листів. Також співробітники кафедри публікують свої праці у зарубіжних виданнях та в виданнях Scopus .

 За останні три роки співробітниками кафедри опубліковані монографії Вибрані лекції з клінічної фармакології ”, Лекції з гастроентерології” двотомний Довідник лікаря загальної практики .

 Співробітники кафедри беруть участь в практично всіх вітчизняних конференціях з терапії і гастроентерології, беруть участь в міжнародних конференціях. Професори кафедри беруть постійну участь як офіційних опонентів, є членами захисної ради.

План підвищення кваліфікації кафедри Терапії, ревматології та клінічної фармакології на 2017 рік