Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Опарін Олексій Анатолійович

КАФЕДРА ТЕРАПІЇ, РЕВМАТОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

  Кафедра заснована у 1963 році на базі студентської лікарні м. Харкова. Протягом 1963-1984 рр. кафедрою завідували професори Богуславська Т.В., Дейнеко Н.Ф., Дубік В.Т.

            З 1985 по 2013 рік завідуючим кафедри був доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Член Нью-Йоркської медичної Академії Опарін Анатолій Георгійович, керівник 3 докторських та 27 кандидатських дисертацій, затверджених ВАК України, автор більш 300 наукових праць.

            З червня 2013 року кафедрою завідує доктор медичних наук. професор Олексій Анатолійович Опарін, головний редактор міжнародного „Східноєвропейського журналу внутрішньої та сімейної медицини”, керівник 5 кандидатських дисертацій. затверджених ВАК України,  автор більш 200 наукових праць, у тому числі статей у міжнародної науковометрічної бази  SCOPUS   , також 17 монографій, 18 патентів, 12 методичних рекомендацій затверджених МОЗ України, учбового посібника, затверджено МОН України.

             У штаті кафедри сьогодні  доценти – Лаврова Н.В., Яковенко О.Л., Двояшкіна Ю.І., Жеребкін В.В., Трепілка С.А., Хоменко Л.О., Федченко Ю.Г.  Новохатня А.Є., ; асистенти – Чонка В.Ю., Кореновський І.П., Лобунець О.О.; аспіранти – Кудрявцев А.А., Ахвілідіані Г.Г., Яранцева Н.А., Балакліцька І.О., Шаповалова О.Є.

    Навчальна робота

            З моменту існування та по теперішній час на кафедрі навчались вітчизняні курсанти для яких проводились цикли тематичного удосконалення з терапії та клінічної фармакології. Також вчились аспіранти з Грузії, Лівану, Іраку, Сирії, Непалу, Судану, Йорданії та інших країн світу, яки всі успішно захистили кандидатські дисертації.

            Сьогодні на кафедрі регулярно проходять передатестаційні цикли по терапії і ревматології, цикли спеціалізації по терапії, сімейній медицині і ревматології, тематичного удосконалення по клінічній фармакології і ревматології, проходить підготовка лікарів-інтернів. Ці цикли проводяться, як для лікарів Харкова та Харківської області, так і для лікарів інших міст України. На цих циклах співробітники кафедри приділяють особливу увагу питанням лікування поєднаної патології, взаємодії лікарських засобів та представленню нових методів діагностики та комплексного лікування патології внутрішніх органів. Співробітниками кафедри розроблена програма циклу для керівників інтернів, що одержала підтвердження. Проходять на кафедрі навчання лікарі-ординатори з Грузії. Для лікарів-інтернів з їх безпосередньою участю регулярно проводяться конференції: „Рідкі симптоми та синдроми у клініці внутрішніх хвороб”, „Етичні проблеми у клініці внутрішніх хвороб”, „Артеріальна гіпертензія: питання та відповіді”, а також практичні ролеві ігри „Хелікобактеріоз: проблема 21 віку” та інш.

              Кафедра володіє великим систематизованим  архівом ЕКГ, ультразвукових сканограм, навчальних історій хвороби і т.д., що дозволяє добре ілюструвати теми занять. Лекції, які читають співробітники кафедри, супроводжуються демонстрацією презентацій, що істотно полегшує сприйняття лекційного матеріалу. Співробітниками кафедри розроблені тестові завдання, ситуаційні задачі для контролю та самоконтролю лікарів-курсантів та лікарів-інтернів для кожного з циклів, які проводяться кафедрою.

            Співробітниками кафедри розроблені еталони практичних навичок, які у 2013 року оформлені і у виді методичних розробок, що суттєво поліпшує їх використання слухачами.

              Співробітниками кафедри щорічно випускаються навчальні посібники і методичні рекомендації, в яких представляються останні дані з питань діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів, що мають великий попит, серед них  „  Алгоритми і критерії ЕКГ- діагности   ки”   „  Алгоритми і критерії УЗД-діагности   ки”   Клінічна фармакологія у кардіології  ”  ,  „  Клінічна фармакологія у гастроентерології  ”  ,   „  Хронічні гепатити  ” , а також методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів з тестами для самоконтролю:  „  Особливості перебігу та диференційованої корекції постхолецистектомічного синдрому”, „Хронічний панкреатит: проблематика, діагностика, лікування”  та ін .

              Співробітниками кафедри  за останні 5 років підготовлено більше 20 методичних рекомендацій з грифом МОЗ України, навчальний посібник  „  Клініко-ультразвукові критерії діагностики захворювань внутрішніх органів  ”  , яке затверджене МОН України як навчальний посібник для медичних ВУЗів. Щорічно випускаються монографії, серед яких: „   Лекции по клинической фармакологи”, Клиническая фармакология в семейной медицине ”, „ Лекции по гастроэнтерологии та інші. Також було видано посібник англійською мовою у Празі (Чехія)„ Echocardiography in normal and pathologic processes ” .

            На кафедрі розроблені та видані для самостійної роботи слухачів три електронних підручника: «Диференціальна діагностика в гастроентерологічної практиці» та «Хронічні гепатити», „Клініко-ультразвукові паралелі діагностики захворювань внутрішніх органів”, ”Антиаритмічні засоби у клініці внутрішніх хвороб”, які включають в себе основний матеріал по темі, а також питання для самоконтролю  (тести).

            Також співробітниками кафедри ведеться пропаганда здорового способу життя і методів профілактики захворювань внутрішніх органів через науково-популярні видання, радіо, телебачення.

            Лікувальна робота

            Кафедра розміщується на базах Міських Клінічних лікарень №   7 та №8 (м. Харків), Харківської міської студентської лікарні, Обласного госпіталю ветеранів війни (м. Харків). Співробітниками кафедри регулярно проводяться обходи і консультації хворих терапевтичних, гастроентерологічних і неврологічних відділень, рецензуються історії хвороби. Загальна кількість консультацій викладацького складу кафедри склало тільки за 2016 рік – 3821.

            На клінічних базах співробітники кафедри (які, крім терапії та ревматології, мають також спеціалізацію по УЗД, ендоскопії та ін.), проводять також пацієнтам стаціонарів УЗД  органів черевної порожнини, малого тазу, щитоподібної залози, серця з кольоровою доплерографією, ендоскопічне дослідження, рН-метрію, гастрографію. Так, тільки за 2016 рік на базі Харківської міської студентської лікарні співробітниками кафедри проведено УЗД 3901 пацієнтам і зроблено 18479 досліджень. На базі міської клінічної лікарні №   7 – УЗД проведено 4204 пацієнтам і зроблено 19921 досліджень, ФГДС – 1032..

              Регулярно професорсько-доцентським складом кафедри проводяться для лікарів лікарень науково-практичні конференції з актуальних питань внутрішніх хвороб і клінічної фармакології.

            Випускаються методичні рекомендації для лікарів стаціонару та протоколи досліджень. Кожний рік співробітники кафедри розробляють та отримують акти впровадження.

            Наукова робота

              Протягом багатьох років пріоритетом наукової діяльності кафедри було вивчення питань патогенезу, діагностики та лікування виразкової хвороби. Сферою наукових досліджень співробітників кафедри сьогодні є вивчення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою патологією в осіб молодого віку. За останні  роки співробітниками кафедри захищені одна докторська, вісім кандидатських та чотири магістерські дисертації. Враховуючи, що клінічними базами кафедри є лікувальні заклади з різною спрямованістю, створюються всі умови для комплексного вивчення даної актуальної не тільки з медичної, а й соціальної точок зору проблеми.

            За останні роки опубліковано більше 500 наукових робіт, з них, більше 100 статей в журналах ВАК України, одержано більше 20 патентів України, 6 нововведень, 6 інформаційних листів. Також співробітники кафедри публікують свої праці у зарубіжних виданнях (Чехія, Хорватія, Польща, Бангладеш) та в виданнях  Scopus   .

              За останні три роки співробітниками кафедри опубліковані монографії  „  Вибрані лекції з клінічної фармакології  ” , “Лекції з гастроентерології”, Довідник лікаря загальної практики ” у 2- х томах  .

              Співробітники кафедри беруть участь в практично всіх вітчизняних конференціях з терапії і гастроентерології, беруть участь в міжнародних конференціях. Професори кафедри беруть постійну участь як офіційні опоненти, є членами захисної ради.

План підвищення кваліфікації кафедри Терапії, ревматології та клінічної фармакології на 2019 рік