Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Назаренко Лариса Григорівна
Кафедра Генетики, акушерства, гінекології та медицини плоду

Кафедра медичної генетики та ультразвукової діагностики Харків-ської медичної академії післядипломної освіти  створена у 1989 році. Пер-шим завідувачем була О. Я. Гречаніна – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Академії медичних наук, заслужений діяч науки і тех-ніки України. З 2000 року кафедру очолює Л. Г. Назаренко – доктор медичних наук, професор. У зв’язку з розширенням сфери діяльності ка-федри, на етапі становлення нового клінічного напрямку – медицини пло-да, кафедру перейменовано у 2008 році на «Генетики та медицини плода». З 2014 року – «Генетики, акушерства, гінекології та медицини плода».

Колектив кафедри складається з високоосвічених фахівців і викла-дачів. Серед них два доктори наук за спеціальністю акушерство та гінеко-логія (зав. каф. проф. Л. Г. Назаренко, завуч проф. С. Г. Біляєв), кандида-ти медичних наук за спеціальністю акушерство та гінекологія (доцент О. А. Яковенко, асистенти О. В. Дьоміна, О. О. Яковлева, Л. Ю. Дуброва, І. О. Семеринська), генетика медична (доценти Є. М. Бабаджанян, О. В. Ромаді-на). Більшість співробітників має вищу кваліфікаційну категорію з основ-ної лікарської спецальності. Асистенти кафедри працюють завідувачами акушерських відділень базової клініки: зав. відділенням патології вагітнос-ті-медицини плода  – І. О. Семеринська, зав. допологовим відділенням – Л. Ю. Дуброва.

Щорічно кафедра проводить післядипломну підготовку понад 200 лікарів. Проблематикою навчальних циклів є ультразвукова діагностика в акушерстві, гінекології, перинатології, медична генетика і медицина плода на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення, переда-тестаційних циклах. З 2014 року на кафедрі проходять підготовку лікарі-інтерни за фахом «акушерство та гінекологія».

У педагогічному процесі на кафедрі використовуються сучасні інфо-рмаційні та навчально-комп’ютерні технології, нові методики викладання проблем медичної генетики, ультразвукової діагностики, медицини плода, акушерства і гінекології. Створено архів відео і фотоматеріалів власних спостережень з питань пренатальної діагностики генетичних захворювань, медицини плода, акушерської і гінекологічної патології, які використову-ються у процесі навчання.

Основна база кафедри – КЗОЗ «Харківський міський клінічний поло-говий будинок № 6» – володіє найсучаснішим ультразвуковим, ендоскопі-чним, фетоскопічним медичним обладнанням, лазерною технікою, які да-ють змогу на високому сучасному рівні здійснювати діагностичні та опе-ративні втручання. Окремі аспекти мінімальних інвазивних втручань відп-рацьовуються на тренажерах власної конструкції, у відділеннях пологово-го будинку, що сприяє становленню клінічного мислення і опануванню практичними навичками фахівця акушера-гінеколога.

Інші бази кафедри: КЗОЗ «Харківський міський перинатальний центр»; КЗОЗ «Харківський міський клінічний пологовий будинок № 3»; обласний центр планування сім’ї та репродукції людини; центр здоров’я жінки ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Харків СТГО «Південна залізни-ця»; ДП Санаторій «Високий» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

Основним напрямком наукової і практичної діяльності кафедри є об-грунтування і розвиток стратегії оптимального перинатального супрово-ду, складовими якого є преконцепційна підготовка, пренатальне комплекс-не консультування з використанням сучасних клінічних, ультразвукових, біохімічних, цитогенетичних методик, перинатальної психології. Впро-ваджено систему проведення скринінгових досліджень з отриманням відповіді у рамках «одного дня». Обстеження здійснюються на базі місько-го центру консультативної і лікувально-діагностичної допомоги «Медици-на плода». На базі центру проводяться діагностика і корекція патології фе-топлацентарного комплексу, інвазивні діагностичні (хоріоцентез, ам-ніоцентез, плацентоцентез, кордоцентез), міні-інвазивні та інвазивні внут-рішньоматкові оперативні втручання, психологічний супровід вагітних та їх родичів. Фахівці центру і кафедри успішно опанували і практично ви-користовують сучасні методи діагностики і корекції внутрішньоутробної анемії при ізосерологічної несумісності матері і плода, фето-фетального трансфузійного синдрому, менінгомієлоцелє.

Щорічно кафедра організує і проводить наукові міжнародні симпо-зіуми з перинатальної психології «Перинатальна медицина та безпечне ма-теринство».

У повсякденній роботі клініки, за безпосередньої участі фахівців ка-федри, протягом останніх 5 років, впроваджено найсучасніші технології діагностики, прогнозування, підготовки до пологів і розродження жінок з патологією фетоплацентарного комплексу, акушерськими ускладненнями. Розроблено і запатентовано методики прогнозу пологів через природні шляхи з рубцем на матці, знеболення пологів.

Власний досвід реалізовано у програмі підготовки до пологів, захо-дах з допологової підготовки і розродженні на основі оцінки реактивності матки і адаптації плода в умовах модельованої перейми.

В акушерській і гінекологічній клініці широко використовується ла-зерна техніка, термошов, аргоноплазмова коагуляція. Запатентована влас-на методика ушивання розрізу на матці при виконанні операції кесарсь-кого розтину. Усе це зменшує крововтрату, тривалість втручання і наступ-ного періоду реабілітації, значно покращує віддалені наслідки лікування. 

Пріоритетом роботи співробітників кафедри генетики, акушерства, гінекології та медицини плода є не тільки постійне вдосконалення і втілен-ня у повсякденне життя найновітніх власних і світових методик діагности-ки, лікування, оперативної техніки, але і створення комфорту для перебу-вання жінок і роботи персоналу. У клініці функціонує корпоративний мо-більний зв’язок: кожна вагітна і породілля при надходженні до відділення отримує мобільний телефон, з якого можливий цілодобовий виклик черго-вого персоналу.

Вперше у регіоні під час пологів застосовуються методи регіонарно-провідникової анальгезії (спинальна, епідуральна, спіноепідуральна, пара-вертебральна блокада); проведення пологів у воді, у вертикальній позиції. Індивідуальні пологові зали не тільки мають усе необхідне сучасне медич-не обладнання, але і затишні, комфортні умови для роділлі і її родичів. Пологовий будинок з 2012 року має високий статус «Лікарня, доброзич-лива до дитини».

На території пологового будинку збудовано каплицю.


План підвищення кваліфікації кафедри Генетики, акушерства, гінекології та медицини плоду на 2018 рік

19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»
17.05.2018
Україномовна компетентність викладача
16.05.2018
Науково-практична конференція
06.05.2018
Зустріч з Надзвичайним Повноважним Послом Лівану
04.05.2018
“Кращий за фахом -2018”