Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Шаповалова Вікторія Олексіївна


КАФЕДРА МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА, ЗАГАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ

                                     

   Кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації створена в структурі Харківської медичної академії післядипломної освіти у 2012 р. (наказ ректора ХМАПО №64к від 04.09.2012 р.). Завідувач кафедри – доктор фармацевтичних наук, дійсний член Міжнародної академії МАНЕБ, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, професор Шаповалова Вікторія Олексіївна.

Шаповалова В.О. нагороджена Орденом Святителя Луки архієпископа Кримського (2014 р.) та мідаллю Пісчанської ікони Божої Матері ІІ ступеню (2017 р.).

Штатний склад кафедри

До штату кафедри залучені висококваліфіковані провідні фахівці з практичної фармації, юриспруденції та медицини, які в короткий термін розробили уніфіковані програми циклів підвищення кваліфікації спеціалістів з питань медичного та фармацевтичного права, судової фармації, загальної і клінічної фармації, склали навчально-виробничі плани, підготовили навчально-методичні матеріали, розпочали кропітку роботу щодо правової підготовки спеціалістів фармації і медицини в галузі обігу лікарських засобів різних номенклатурно-правових та класифікаційно-правових груп.

Сьогодні на кафедрі працюють 3 доктора фармацевтичних наук, 3 кандидата фармацевтичних наук. Конструктивна організація роботи кафедри за всіма напрямками неможлива без участі лаборантсько-допоміжного персоналу.

Навчально-методична робота

Основним напрямком діяльності кафедри є навчально-методична робота. Її основна мета – це підготовка та перепідготовка фахівців практичної фармації і медицини, які мають достатній обсяг теоретичних знань та практичних навичок в галузі законодавчого, нормативно-правового, інструктивно-методичного регулювання контрольно-дозвільним обігом лікарських засобів різних класифікаційно-правових та номенклатурно-правових груп, доказової фармації, а також раціонального і безпечного застосування лікарських засобів.

На кафедрі проводиться навчання за спеціальностями: «Загальна фармація» (спеціалізація (інтернатура), ПАЦ, стажування, ТУ); «Організація і управління фармацією» (спеціалізація, ПАЦ, стажування, ТУ), «Аналітично-контрольна фармація» (спеціалізація, ПАЦ, ТУ). Кафедрою розроблено та затверджено навчальні плани і програми до циклів: ТУ «Організація і управління фармацією на засадах фармацевтичного права»; ТУ «Медичне та фармацевтичне право в діяльності закладів охорони здоров’я»; ТУ «Загальна фармація на засадах фармацевтичного права»; ТУ «Організація вхідного контролю якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я на основі медичного та фармацевтичного права»; ТУ «Організаційно-правові аспекти ліцензування обігу лікарських засобів різних класифікаційно-правових груп у закладах охорони здоров’я»; ТУ «Основи медичного та фармацевтичного права в діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини»; ТУ «Фармацевтичне і медичне право в організації післядипломної освіти керівників провізорів-інтернів»; ТУ «Медичне та фармацевтичне право у стоматології».


Програми підготовки слухачів постійно оновлюються і вдосконалюються, включаючи не тільки питання фармацевтичного права та судової фармації, але й питання суміжних дисциплін – управління та економіки фармації, фармацевтичної технології, якості, стандартизації та сертифікації лікарських засобів та клінічної фармакології. У навчальному процесі широко застосовуються активні форми навчання: ділові та імітаційні ігри, ситуаційні задачі, підготовка реферативних робіт, лекції-дискусії, бінарні лекції, виїзні семінари, семінари-конференції. Через консультації та співбесіди з викладачами слухачі мають змогу вирішувати свої певні задачі під час перебування на циклах. Використовуючи свій великий практичний досвід, викладацький склад кафедри здійснює великий обсяг консультативної роботи. За консультаціями та порадами на кафедру звертаються не лише слухачі поточних циклів, а й фахівці практичної фармації та медицини різних областей України та країн СНД.

За час існування кафедри підготовлено більше 20 монографій та матеріалів конференцій з міжнародною участю, зокрема: “Фармацевтичний аналіз лікарських засобів”, “Довідник з правової та судової фармації”, “Лікарські засоби в психофармакології”, “Лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря”, “Лікарські засоби в клінічній хірургії”, “Remedia “Zdorovye narodu”, “Лікарські засоби в кардіології”, “Лікарські засоби в наркопсихофармакології”, “Лікарські засоби в неврології, психіатрії та наркології”, “Фармацевтичне право в наркології”, “Фармацевтичне право в гінекології”, „Фармацевтическое право в безопасном самолечении: лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача”,  «Фармацевтичне право в безпечному самолікуванні. Лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря» (2-е вид.), «Медичне та фармацевтичне право, судова і доказова фармація  в Україні», «Слобожанські читання. Фармацевтичне і медичне право України: інновації, якість, безпека, доступність, і перспективи розвитку судової фармації і страхової медицини».

На кафедрі розроблено більше 40 навчально-методичних праць, в т.ч. національний підручник з грифом МОН та МОЗ «Наркологія», навчальний посібник з грифом МОН «Фармацевтичне законодавство», навчальний посібник «Фармацевтическое и медицинское право», навчальний посібник «Legislation in pharmacy, forensic pharmacy and evidence-based pharmacy» (на англ. мові), інтерактивний електронний підручник «Фармацевтичне право», 5 тестових збірок, практикуми, тощо. В навчальному процесі також широко використовуються результати наукової роботи співробітників кафедри у вигляді методичних рекомендацій, інформаційних листів, тестових завдань для контролю знань слухачів, тощо.

Науково-дослідна робота

У 2003 р. науково-дослідний напрямок діяльності кафедри «Організаційні дослідження в галузі судової фармації, вирішення проблем контрольно-дозвільного регулювання законного та незаконного обігу отруйних і психотропних речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, прекурсорів, інших засобів» ВАКом України внесено до паспорту спеціальності 15.00.01 – «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи». В подальшому згідно наказу ВАК України від 29.04.2010 р. № 273 внесено зміни до Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, а саме у галузі науки «Фармацевтичні науки» назву спеціальності 15.00.01 викладено в такій редакції: «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

На кафедрі приділяється багато уваги підготовці науково-педагогічних кадрів для задоволення як власних потреб, так і потреб практичної фармації та медицини. За напрямками науково-дослідної роботи кафедри захищено 3 докторські (Шаповалов В.В., 2005 р.; Мусоєв С.М., 2014 р.; Шаповалов В.В., 2017 р.) та 24 кандидатські (Халін М.М., 2002 р.; Петренко С.Л., 2003 р.; Абросимов О.С., 2003 р.; Данілюк О.В., 2006 р.; Кузнецова Т.В., 2006 р.; Вишар Г.М., 2007 р.; Гуторов О.І., 2007 р.; Коляда В.В., 2007 р.; Гудзенко А.О., 2008 р.; Бондаренко В. В., 2008 р.; Шаповалов В.В., 2009 р.; Васіна Ю.В., 2009 р.; Ніконов М.М., 2009 р.;  Малініна Н.Г., 2010 р.; Петренко В.О., 2010 р.; Юхта Л.О., 2010 р.; Галаван З.С., 2010 р.; Пасталиця С.В., 2010 р.; Зброжек С.І., 2011 р.; Курижева О.О., 2012 р.; Пересипкін О.В., 2013 р., Негрецький С.М., 2016 р., Мовсісян А.Г., 2017 р.; Шувера О.В., 2017 р.) дисертаційні роботи. Сьогодні на кафедрі виконуються 3 докторські та 4 кандидатські дисертаційні роботи.

Результати науково-дослідної роботи опубліковані у наукових фахових виданнях України та інших держав, монографіях, методичних рекомендаціях, інформаційних листах, матеріалах науково-практичних конференцій, конгресів, з’їздів, тощо (більше 1000 робіт). Наукові дослідження  кафедри захищені більше 40 патентами України та інших держав.

 

Кафедра є засновником (з 2003 року) серії мультидисциплінарних науково-практичних конференцій з міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України».


План роботи кафедри  медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації на 2018 рік 

19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»
17.05.2018
Україномовна компетентність викладача
16.05.2018
Науково-практична конференція
06.05.2018
Зустріч з Надзвичайним Повноважним Послом Лівану
04.05.2018
“Кращий за фахом -2018”