Educational activities

без перевода

Освітня діяльність

Основні види освітньої діяльності Харківської медичної академії післядипломної освіти:

– підготовка в інтернатурі лікарів та провізорів;

– спеціалізація та підвищення кваліфікації лікарів, провізорів і професіоналів з вищою немедичною освітою  (які працюють в системі охорони здоров’я) на циклах тематичного удосконалення, циклах стажування та циклах інформації і стажування;

– підвищення кваліфікації провізорів та професіоналів з вищою немедичною освітою  (які працюють в системі охорони здоров’я) на передатестаційних циклах.

Інтернатура є обов’язковою формою пiслядипломної пiдготовки випускникiв всiх факультетiв вищих медичних i фармацевтичних навчальних закладів III–IV рiвнiв акредитацiї незалежно вiд пiдпорядкування та форми власності. Зарахування до інтернатури випускників вищих медичних i фармацевтичних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, здійснюється за направленням обласних закладів охорони здоров’я, випускників, які навчалися за кошти юридичних та фізичних
осіб – проводиться на умовах договорів.

Спеціалізація – набуття лікарем, провізором або професіоналом з вищою немедичною освітою (який працює в системі охорони здоров’я) однієї зі спеціальностей передбачених відповідними наказами МОЗ України. На цикли спеціалізації слухачі зараховуються за направленням департаментів (управлінь) та закладів охорони здоров’я.

Після завершення підготовки в інтернатурі та на циклах спеціалізації навчальним закладом проводиться атестація на присвоєння звання лiкаря(провiзора)-спецiалiста, спеціаліста з видачею відповідного сертифіката.

Лікарі, які закінчили лікувальний, педіатричний, медико-профілактичний і стоматологічний факультети, зараховуються на цикли спеціалізації, що не відповідають профілю спеціальності отриманої у ВМНЗ, тільки за дозволом МОЗ України.

Тематичне удосконалення – подальше підвищення професійних знань та навичок лікарів, провізорів і професіоналів з вищою немедичною освітою (які працюють в системі охорони здоров’я) з метою підтримання сучасного рівня підготовки, є обов’язковим і здійснюється не менш одного разу в період між передатестаційними циклами.

На передатестаційні цикли зараховуються провізори та професіонали з вищою немедичною освітою (які працюють в системі охорони здоров’я) перед черговою атестацією на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії з певної спеціальності, котрі пройшли підготовку в інтернатурі та/або на циклі спеціалізації, мають необхідний стаж роботи та необхідну кількість балів згідно зі Шкалою значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між проходженням передатестаційних циклів.

Цикли стажування передбачені для лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, або які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію.

Цикли інформації і стажування є підвищенням кваліфікації шляхом вивчення актуальних теоретичних проблем і набуття практичних навиків та оволодіння новими методиками. Лікарі (провізори) та професіонали з вищою немедичною освітою (які працюють в системі охорони здоров’я) при зарахуванні на навчання мають пред’явити документи, що наведені в путівці на відповідний цикл.

Переліки циклів спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційних циклів.