Medical College

Без перевода

Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти

Історія медичного коледжу ХМАПО бере свій початок з 2002 року. Коледж — перший медичний навчальний заклад І- II рівнів акредитації на Слобожанщині, який створено Наказом МОЗ України № 269 від 17.07.2002 та надано йому ліцензію на підготовку молодших медичних спеціалістів (за І рівнем акредитації) та медичних сестер-бака лаврів (за II рівнем акредитації), а також ліцензію на підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

Медичний коледж ХМАПО — став першим навчальним закладом у Харківській області, в структурі якого в 2003 році було відкрито відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

5 липня 2005 року в Медичному коледжі ХМАПО відбувся перший випуск медичних сестер – бакалаврів на Слобожанщині.

У 2010 році за результатами складання ліцензованого іспиту «Крок-М» Медичний коледж посів 2 місце серед 119 медичних ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації, а у 2011 – 3 місце.

Наш коледж є структурним підрозділом академії, що обумовлює достатню сучасну матеріально-техніч ну базу та високий професійний рівень викладацької діяльності. Десять лекційних та тридцять навчальних кімнат, які укомплектовані сучасною аудіо- та відеотехнікою, навчально-методичним обладнан ням, комп’ютерні класи з мережею ІНТЕРНЕТ та навчально-наукова бібліотека створили єдиний комплекс, який повністю віддано у розпорядження студентів коледжу.

Клінічні дисципліни викладаються на кафедрах ХМАПО, які розташовані на базах лікувальних закладів м. Харкова, де студенти коледжу мають можливість напрацьовувати практичні навички. Всі кафедри академії залучено до педагогічного процесу.

Директор Медичного коледжу ХМАПО – кандидат медичних наук, доцент Гірка Віра Дмитрівна

Фундамент медичного коледжу ХМАПО — це творчий потенціал педагогів. Нинішній колектив коледжу — поєднання досвіду і молодості, зваженості й пристрасності, слідування кращим традиціям минулого та енергійний поступ у майбутнє. Викладацький штат нашого коледжу  це професори і доценти медичних кафедр, доктори і кандидати наук, педагоги вищої категорії та молоді спеціалісти. Викладачі постійно працюють над підвищенням професійного рівня, впроваджують у свою роботу інноваційні доробки.

Навчально-методична робота педагогічного колективу медичного коледжу ХМАПО спрямована на формування професійної, грамотної, творчої, активної, культурної особистості.

 

Фахівці, яких ми навчаємо , підготовлені до активної творчої, професійної та соціальної діяльності, самостійно здобувають нові знання, удосконалюють свій професійний рівень, аналізують ситуації, які виникають у процесі трудової діяльності.

Мета педагогічного колективу Медичного коледжу ХМАПО — забезпечити подальше покращення підготовки медичних сестер, сприяти становленню в суспільстві медсестринства як однієї з найпочесніших і найблагородніших професій. Саме від медичної сестри залежить загальний рівень надання медичної допомоги населенню.

Наше основне завдання – на сьогодні та на майбутнє – це якісна підготовка медичних фахівців середньої ланки відповідно до міжнародних стандартів.

Положення про медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти

Освітньо-професійна програма підготовки молодши х спеціаліст ів за спеціальністю 5.110102  ”Сестринська справа” напряму підготовки 1101 Медицина

Рішення про зарахування до Медичного коледжу ХМАПО у 2018 році

Наказ про зарахування №289-з від 07.08.2018

Наказ про зарахування №292-з від 08.08.2018

Наказ про зарахування №293-з від 08.08.2018

Наказ про зарахування №299-з від 16.08.2018

Наказ про зарахування №301-з від 20.08.2018

Вся додаткова інформація знаходиться на сайті Медичного коледжу ХМАПО. Сайт http://medkoledg.klasna.com/