Medical Institute

Медичний інститут

З 2020 року у Медичному інституті ХМАПО здійснюється прийом вступників на основі повної загальної середньої освіти для підготовки за освітнім ступенем «Магістр» (денна форма здобуття освіти) за спеціальністю (освітньою програмою) 222 «Медицина». Ліцензійний обсяг – 100 осіб.

Конкурсний відбір вступників здійснюється за оцінками сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів з урахуванням середнього балу документу про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи у навчанні.

Ми гарантуємо не тільки отримання якісних знань в галузі медицини, а й забезпечення подальшого професійного й особистісного розвитку, що дозволить гідно конкурувати на сучасному ринку праці й будувати успішну професійну кар’єру!

З повагою,

директор МІ ХМАПО

Катерина БОДНЯ

Місія:

 • гарантуємо якісне формування й удосконалення фахових компетентностей на основі ефективної організації освітнього процесу;
 • забезпечуємо всебічний розвиток особистості здобувача освіти;
 • формуємо вітчизняну медичну й наукову еліту.

Візія:

ХМАПО – провідний медичний науково-освітній заклад, флагман підготовки кадрів для вітчизняної й зарубіжної медицини.

Мета: забезпечити індивідуальну освітню траєкторію «Освіта впродовж життя».

Пріоритети:

 • Компетентність
 • Постійний розвиток
 • Співпраця
 • Корпоративність
 • Надійність
 • Якість

У структурі ХМАПО:

 • 5 факультетів, 72 кафедри, сучасні клінічні бази м. Харкова центральна науково-дослідна лабораторія
 • Медичний інститут
 • Фаховий медичний коледж
 • наукова бібліотека
 • комплекс громадського харчування
 • гуртожитки

Науково-педагогічний склад:

 • близько 700 науково-педагогічних працівників:
 • 130 докторів наук
 • 460 кандидатів наук.

Застосовуємо компетентностний, студентоцентрований, проблемно-орієнтований підходи до навчання.

Ініціюємо самонавчання, саморозвиток, самоудосконалення.

Забезпечуємо використання прогресивних педагогічних технологій, сучасних форм і методів навчання.

Маємо ресурси: найсучасніші тренажери, стандартизовані пацієнти, фантоми, специфічні манекени та муляжі, симулятори, комп’ютерна техніка, інтерактивні дошки, 3D візуалізаційний стіл, анатомічні 3D моделі, облаштовано робоче місце радіолога.

Освітній процес реалізується в спеціально обладнаних лекційних аудиторіях, навчальних кабінетах і лабораторіях, забезпечених комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням й іншими технічними засобами навчання, навчально-тренінговому центрі, а також на клінічних базах ХМАПО.

Здобувачі освіти мають можливість користуватися фондом наукової бібліотеки та послугами читальної зали.

Створені умови дозволяють реалізувати освітній процес на високому науково-методичному рівні та забезпечують якість освіти!

Чекаємо на тих, хто небайдужий до медицини, має амбітні плани, готовий співпрацювати, розвиватися, зростати!

Правила прийому ХМАПО в 2021 році 

Положення про Медичний інститут ХМАПО

Освітньо-професійна програма 222 “Медицина”

Результати зимової екзаменоційної сесії здобувачів освіти 2020-2021