Doctoral studies

Без перевода

Докторантура

До докторантури на конкурсній основі приймаються особи (громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, що проживають на території України на законних підставах), які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).  Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

–  міжнародних договорів України;

–  загальнодержавних програм;

–  договорів, укладених ХМАПО з юридичними та фізичними особами.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження та мають наукові здобутки .

Оголошення про прийом документів для вступу в докторантуру буде розміщене у засобах масової інформації та на сайті ХМАПО.

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора академії наступні документи:

1) Заяву на ім’я голови приймальної комісії (ректора).

2) Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою.

3) Копію диплому кандидата наук (доктора філософії).

4) індивідуальний план наукової роботи.

5) рецензії трьох докторів наук на індивідуальний план наукової роботи докторської дисертації.

6) Список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях,  рекомендованих МОН України та внесених до провідних наукометричних  баз, у тому числі, опублікованих після захисту кандидатської дисертації (не менше 12) .

7) Наукові доробки за напрямом дослідження, що є підтвердженням виконання не менш ніж 70% плану дисертаційної роботи.

8) Характеристика наукового консультанта та завідувача кафедри з рекомендацією до участі у конкурсі.

Для вступу до докторантури вступник подає розгорнуту пропозицію, в якій міститься  індивідуальний план та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.  Профільна кафедра на засіданні заслуховує доповідь вступника і шляхом голосування подає висновки на розгляд Вченої ради ХМАПО.

 

Правила прийому до докторантури

Перелік спеціалізацій підготовки в докторантурі: мікробіологія (медичні науки); акушерство та гінекологія; внутрішні хвороби; хірургія; урологія; педіатрія; кардіологія; інфекційні хвороби; нервові хвороби; психіатрія; травматологія та ортопедія; стоматологія; фтизіатрія; курортологія і фізіотерапія.