Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історично кафедра є однією основних складових науково-практичної школи хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології у східному регіоні України. Підґрунтям її виникнення є діяльність фундатора загально соматичних підходів у стоматології, Заслуженого діяча науки, професора, д. мед.н. М. Б. Фабриканта (1864 – 1951). М. Б. Фабрикант виховав та підготував плеяду науковців, які продовжили його справу у діяльності кафедри. У 1926 році учень М. Б. Фабриканта – д. мед. н., професор Лев Мусійович Лінденбаум (1888 – 1956) заснував та очолив кафедру одонтології при Українському інституті удосконалення лікарів (нині ХМАПО). В 1930 році назву кафедри змінено на кафедру щелепно-лицевої хірургії та стоматології. Під його керівництвом наукова, педагогічна та лікувальна діяльність була багатогранною та виконувалась за напрямками хірургічної, терапевтичної та ортопедичної стоматології. Проходили курси підвищення кваліфікації лікарі стоматологи усіх фахів. Про це свідчать не тільки архіви ХІУЛ, а й чисельні фотоальбоми кафедри. За даними архіву ХМАПО, у 1965 році було відокремлено напрямок ортопедичної стоматології в окрему кафедру, яку очолив учень Л.М. Лінденбаума – професор М. А. Нападов. У 1967 році напрямок терапевтичної стоматології очолив професор В. А. Нікітін, створивши профільну кафедру. Надалі, очолювали кафедру хірургічної стоматології доцент, к.мед.н., Гуткин С. 3. з 1956 по 1974 та у 1974-1975 рр. – професор, д.мед.н. Віра Федорівна Чистякова. З 1975 по 1991 роки очолювала кафедру професор, д. мед. н. Ніна Денисівна Лісова (1923-2007), у минулому ректор Харківського (надалі Полтавського) Державного стоматологічного інституту, внесла великий вклад у розвиток науково-педагогічної та лікувальної діяльності кафедри. Одним з основних напрямків наукових здобутків під її керівництвом було й залишається до сьогодні – вивчення причин та механізмів розвитку захворювань слинних залоз. створила в Україні єдину європейську школу сіалопатів. Під її керівництвом у 1977 році на базі КЛШНМД м. Харкова, вперше в Україні створено клініку цілодобової невідкладної стаціонарної допомоги пацієнтам з запальними захворюваннями та травматичними ушкодженнями щелепно-лицевої ділянки. На сьогодні це одна з сучасних європейських стаціонарних стоматологічних клінік. Довгі роки кафедра залишилась єдиним реґіонарним осередком диспансеризації, надання хірургічної допомоги та реабілітації дітей та дорослих з вродженими та набутими вадами і дефектами обличчя та щелеп, доброякісних новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки. З 1991 по 2004 рр. кафедру очолював доцент, к.мед.н. Г. Л. Гольдфарб. Під керівництвом проф. Н. Д. Лісової виконано та захищено 9 дисертаційних робіт у тому числі іноземними фахівцями. Основними принципами науково-педагогічної та лікувальної діяльності які започатковані поколіннями наших вчителів, на сьогодні керуються та примножують співробітники кафедри під керівництвом професора, д.мед.н. І. Г. Лісової зберігаючи фахову школу.

Лісова Ірина Григорівна
Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Досягнення кафедри

       Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ХМАПО майже сторіччя залишається незмінною науково-практичною та освітянською школою післядипломної підготовки професійних кадрів та осередком надання висококваліфікованої спеціалізованої допомоги населенню. Сферою наукових інтересів кафедри є вдосконалення методів діагностики і лікування запальних захворювань та травматичних ушкоджень щелепно-лицевої ділянки, профілактики та їх ускладнень, реконструктивна хірургія вроджених та набутих дефектів обличчя та щелеп, хірургія пухлиноподібних та доброякісних новутворень щелепно-лицевої ділянки, естетична хірургія обличчя. Продовжують поповнювати здобутки декількох поколінь науковців Харківської школи щодо вивчення походження захворювань слинних залоз, їх діагностики і лікування. З використанням новітніх технологій і на значному клінічному матеріалі проведені глибокі дослідження у напрямку вивчення вірусно-мікробно-імунопатогенетичних та психонерогуморальних механізмів розвитку хронічних сіалоаденітів і сіалолітіазу. Вперше в СНД на кафедрі науково обґрунтовано і впроваджено у практику використання імуномодулюючих методів у комплексному лікуванні хворих з різними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. З успіхом вивчаються актуальні проблеми щелепно-лицевої травматології, серед яких розробка механізмів оптимізації остеогенезу з переломами лицевого скелету у травмованих в стані гострої алкогольної інтоксикації. Мають науковий інтерес і практичну цінність отриману нами результати по вивченню причин і механізмів токсичного одонтогенного остеомієліту у осіб, які мають залежність від наркотиків амфітамінового ряду кустарного виробництва. Ведуться науково-практичні розробки щодо вдосконалення методів дентальної імплантації. Ведуться дослідження щодо визначення факторів оптимізації репаративної регенерації тканин після хірургічних втручань в щелепно-лицевій ділянці. Значна наукова робота виконується відносно вдосконалення ранньої діагностики, профілактики онкологічних захворювань обличчя та щелеп, розробляються алгоритми щодо надання стоматологічної допомоги онкологічним хворим. Результати праці колективу за останні роки відображені у дисертаційних роботах та чисельних друкованих наукових працях, доповідях на різного рівня форумах. Новизна наукових здобутків захищена патентами на винахід та методичними рекомендаціями, навчальними посібниками, нововведеннями, які увійшли у Державний реєстр України, інформаційним листами. Науково-дослідні здобутки колективу кафедри постійно впроваджуються у практичну діяльність профільних клінік інших регіонів України, у діяльність базових лікувальних установ Харкова та області.
    Завдяки науковим досягненням співробітників кафедри, використанню сучасних технологій та комп’ютерному забезпеченню, постійно розширюються можливості педагогічного процесу. Кафедра оснащена необхідним наочними посібниками та необхідним обладнанням, має навчальні кімнати і комп’ютерний клас. Практичні заняття проходять під час клінічних обходів, показових операцій, консультації хворих. Особи, які навчаються, набувають досвід на чергуваннях. Таким чином, співробітники кафедри продовжують професійну справу, започатковану нашими вчителями понад століття тому. Зберігаючи традиції Харківської школи щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології, поглиблюючи новим досягненнями наукову спадщину та розвиваючи сучасну педагогіку у сфері післядипломної освіти лікарів, колектив кафедри спрямовує свою діяльність на підвищення ефективності лікування населення та профілактику захворювань щелепно-лицевої ділянки.

Напрямки наукових тем та розробок кафедри

        Науковими здобутками є розробка методів діагностики та лікування пацієнтів які мають: запальні та травматичні захворювання щелепно-лицевої області та їх ускладнення; пухлини, вроджені або набуті вади обличчя та щелеп. Продовжується вивчення причин захворювань слинних залоз, їх діагностики і лікування та профілактики. Вперше в СНД на кафедрі науково обґрунтовано походження токсичного фосфорного остеомієліту щелеп у наркозалежних, розроблені методи діагностики і лікування вказаного контингенту. Ексклюзивним є наукове обґрунтування і впровадження використання гомеопатичної терапії та медичного озону в комплексному лікуванні хворих з різними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. Постійно розробляються і вдосконалюються методики надання ургентної допомоги пацієнтам стоматологічного профілю. Останнім часом колектив кафедри багато працює у напряму удосконалення методів реконструктивної хірургії та реабілітації пацієнтів які мають дефекти м’яких тканин та кісток обличчя та ротової порожнини. Проводяться дослідження щодо оптимізації діагностики та етапів лікування пацієнтів зі значними дефектами зубних рядів з використанням субперіостальної та ендоосальної імплантації. Успішно продовжується вивчення та розробка нових методів лікування системних захворювань з проявами у щелепно-лицевій ділянці на тлі персистуючих вірусних інфекцій. Обґрунтовуємо вдосконалення профілактичні заходи щодо раннього виявлення онкологічних захворювань щелепно-лицьової області. На сьогодні науково-дослідна робота кафедри присвячена одній з актуальних проблем сучасної стоматології – профілактиці, ранній діагностиці та лікуванню пацієнтів з різними ускладненнями захворювань та ушкоджень щелепно-лицевої ділянки. Науковий підхід у виявленні причин та механізмів розвитку ряді захворювань, на тлі використання сучасних діагностичних технологій забезпечують позитивну оптимізацію лікувального процесу та його результатів.

НАУКОВО-ПЕДЕГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Хасанова Галина Біктімирівна
кандидат медичних наук, доцент

Ткач Тетяна Валеріївна
кандидат медичних наук, доцент

Російський Петро Вікторович
кандидат медичних наук, доцент

Лисенко В.В.
кандидат медичних наук, доцент

Таравнех Ш.
кандидат медичних наук, доцент

Криничко Валерія Василівна
кандидат медичних наук, доцент

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

Васильченко Л. С.
старший лаборант

Лісовий В. І.
старший лаборант

Охрименко Р. В.
старший лаборант

АКТУАЛЬНІ ЦИКЛИ НА ПОТОЧНИЙ РІК

Хірургічна стоматологія

ІНТЕРНАТУРА

Щелепно-лицева хірургія (для лікарів усіх стоматологічних фахів)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Хірургічна стоматологія (для лікарів усіх стоматологічних фахів)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Стоматологія (для лікарів усіх стоматологічних фахів)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Хірургічна стоматологія (для лікарів, які підтверджують звання спеціаліст)

СТАЖУВАННЯ

Стоматологія (для лікарів, які підтверджують звання спеціаліст)

СТАЖУВАННЯ

Стоматологічна допомога пацієнтам, травмованим в мирний час (для стоматологів загального профілю, терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів)

ТУ

Первинна діагностика і профілактика новоутворень щелепно-лицевої ділянки (для терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів, стоматологів)

ТУ

Ускладнення на амбулаторному стоматологічному прийомі та їх профілактика (для стоматологів загального профілю, терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів)

ТУ

Невідкладні стани на стоматологічному прийомі. Реанімаційні заходи та інтенсивна терапія (для стоматологів загального профілю, терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів)

ТУ

Клініко-лабораторні та апаратні методи обстеження в стоматології (для стоматологів загального профілю, терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів)

ТУ

Діагностика захворювань слинних залоз (для стоматологів загального профілю,терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів)

ТУ

Етапи клінічної діагностики пацієнтів стоматологічного профілю (для стоматологів усіх фахів)

МАЙСТЕР-КЛАС

Одонтогенний гайморит. Діагностика та принципи лікування (для стоматологів усіх фахів)

МАЙСТЕР-КЛАС

Діагностика термінальних станів у пацієнтів амбулаторного стоматологічного прийому. Алгоритм реанімаційних заходів (для стоматологів усіх фахів)

МАЙСТЕР-КЛАС

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ

Хірургічна стоматологія

 • Щелепно-лицева хірургія (для лікарів усіх стоматологічних фахів). Тривалість 9 міс.
 • Хірургічна стоматологія (для лікарів усіх стоматологічних фахів). Тривалість 4 міс.
 • Стоматологія(для лікарів усіх стоматологічних фахів). Тривалість 3 міс.
 • Хірургічна стоматологія (для лікарів, які підтверджують звання спеціаліст). Тривалість 1 міс.
 • Стоматологія (для лікарів, які підтверджують звання спеціаліст). Тривалість 1 міс.
 • Стоматологічна допомога пацієнтам, травмованим в мирний час (для стоматологів загального профілю, терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів)
 • Первинна діагностика і профілактика новоутворень щелепно-лицевої ділянки (для терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів, стоматологів)
 • Ускладнення на амбулаторному стоматологічному прийомі та їх профілактика (для стоматологів загального профілю, терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів)
 • Невідкладні стани на стоматологічному прийомі. Реанімаційні заходи та інтенсивна терапія (для стоматологів загального профілю, терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів)
 • Клініко-лабораторні та апаратні методи обстеження в стоматології (для стоматологів загального профілю, терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів)
 • Діагностика захворювань слинних залоз (для стоматологів загального профілю,терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів)
 • Етапи клінічної діагностики пацієнтів стоматологічного профілю (для стоматологів усіх фахів)
 • Одонтогенний гайморит. Діагностика та принципи лікування (для стоматологів усіх фахів)
 • Діагностика термінальних станів у пацієнтів амбулаторного стоматологічного прийому. Алгоритм реанімаційних заходів (для стоматологів усіх фахів)

КОНТАКТИ КАФЕДРИ

 • Харків, пров. Балакірєва, 3А
 • surgdent@med.edu.ua
 • (+38) 099 266 14 86
 • 9:00-16:00