Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти

 Перелік методік


 Перелік методік

Клініко-лабораторні дослідження

 
Гемоглобін

Еритроцити

Кількість лейкоцитів, ретикулоцитів, тромбоцитів

Швидкість зсідання еритроцитів

Морфологія формених елементів крові: базофільні та еозінофільні гранулоцити; паличкоядерні та сегментоядерні гранулоцити; лімфоцити; моноцити

Виявлення LE-клітин

Визначення розміру та форми еритроцитів

Згортання капілярної крові

Кольоровий показник

Лактат

Піруват

Середні молекули, умовні одиниці

Сатурація гемоглобіну

Гематокрит

Глюкоза (тест толерантності)

Імунологічні дослідження
 
Циркулюючі імунні комплекси

Імуноглобуліни класу А, М, G

ФАН, ФЧ, ФІ

Завершеність фагоцитозу

Ревматоїдний фактор

Активність комплементу С1Н50,

Т-лімфоцити, В-лімфоцити

Нульові лімфоцити

Т-активні лімфоцити

Т-хелпери (теофілінстійкі)

Т-супресори (теофілінчутливі)

Реакція гальмування міграції лейкоцитів з мітогеном

Реакція гальмування міграції лейкоцитів з антигеном

Реакція бласт-трансформації з антигенами і мітогенами

Визначення сенсибілізації до антигенів та лікарських препаратів

Ендотеліни

Відношення висот піків етанолу та ізопропанолу

Антистрептолізін – 0

Реакція Пауля-Буннеля, титр

Реакція активного розеткоутворення

Кількість лімфоцитотоксичних антитіл

Гемолізини
 

Дослідження стану гемостазу

 
Агрегація тромбоцитiв ( %), кількісний тест з графічною реєстрацією процеса та з використанням різних індукторів агрегації

Дослідження тромбоеластограм

Протромбіновий час, МНВ, с.

Активований парціальний тромбопластиновий час, с.

Тромбіновий час, с.

Фібріноген, г/л

Фібріноген, “Б”

Час рекальціфікації плазми, с

Толерантність плазми до гепарину (ТПГ), с

ПДФ (продукти деградаціі фiбріну)

РФМК-тест

 
Біохімічні дослідження
 
Глiкозильований гемоглобін

Сечовина

Креатинін

Креатинкіназа

Креатинкіназа МВ-фракція

Креатинфосфокіназа

Сечова кислота

Аспартат-амінотрансфераза

Аланін-амінотрансфераза

Гама-глутамілтрансфераза

Пролактин

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

Лютеінізуючий гормон (ЛГ)

Прогестерон

Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ)

Кортизол

Естрадіол

Тестостерон

Альфа-мікроглобулін фертильності (АМГФ)

Серотонін

Імуноглобулін E

Антитіла до нативної та денатурованої ДНК

Кріоглобулін

Антитіла до антигенів лямблій та гельминтів

IgМ та IgG до токсоплазми

IgА та IgG до антигенів хламідій

Антитіла класу М, G до вірусу простого герпесу

IgM та IgG до цитомегаловірусу

IgM, IgG до Treponema pallidum

IgG до антигену Mycoplasma hominis

IgG до антигену Ureaplasma urealyticum

Candida albicans-ДНК

Антитіла до вірусу гепатита А, В, С (ВГС)

Анти-ВІЛ ІФА

Антитіла до трихомонад, гарднарел, мікобактерій туберкульозу

IgМ, IgG до вірусу краснухи

Антитіла до антигенів еластину, колагену

Мозковий натрійуретичний пептид (BNP-32)

Трансформуючий фактор росту b1 (TGF b1)

Фактор росту гепатоцитів (HGF)

Антитіла до еластази (anti-Elastase)

Фактор некрозу пухлин TNF-a

АТ до підшлункової залози, печінки

Iнтерлейкiн 1 b (IL-1 b), 2 (IL-2), 4 (IL-4), 6 (IL-6), 8 (IL-8)

Карбокситермінальний телопептид колагену I типу

Амінотермінальний пропептид проколагену 1 типу

Мелатонін, мелатонін-сульфат

Адреналін, норадреналін

Ваніліл-мигдальна кислота (ВМК)

Метаболіти опіатів

Дофамін

3,4-діоксифенілаланін (ДОФА),

5-оксиіндолілоцетна кислота (5-ОІОК)

Опіоїдні пептиди

b -ендорфін

Лейенке та метенкефалін

Йод

Тест на вагітність (якісно)

Осад сечі: лейкоцити; еритроцити; епітеліальні клітини

Щільність сечі

Форменні елементи в 1 мл сечі: лейкоцити, еритроцити, циліндри

рН сечі, глюкоза, білок сечі

Кетонові тіла

Білірубін сечі

Кількість сечі, колір, мутність

Гексуронові кислоти

Оксипролін

Мікроскопічне дослідження, кількість, колір, прозорість, питома вага

LD50 – летальна доза внутришлунково

LD50 – летальна доза нашкірно

Основні популяції лімфоцитів: CD3, CD4, CD8, CD22,   CD16

Фібронектін

Активність креатинфосфокінази СК –NAС

Активність ізофермента креатинкінази СК – МВ

 
Патоморфологічні показники
 
1.Проводка різноманітних видів тканин по парафіну

2.Проводка різноманітних видів тканин по целлоїдину

3.Отримання заморожених зрізів з фіксованих та нефіксованих тканин.

4.Фарбування зрізів:

- гематоксиліном та еозином

- за Ван Гизоном

- за  Нісслем (нервова тканина)

- азур-еозином (гематологічна)

- за Маллорі (колаген)

- за Сельє (міокард)

- за Гейденгайном

5.Гістохімічні фарбування:

- пікросиріусом червоним (колаген)

- Суданом (ліпіди)

- за Гольдманом (розподіл лейкоцитів у тканині)

- альціановим синім (фарбування слизу)

- фарбування глікогена за Бестом, Шабадашем та з реактивом Шиффа

- ШИК-РЕАКЦІЯ (виявлення вуглеводів і гликозаміногліканів)

- фарбування на ферменти: СДГ, ЛДГ, кисла та лужна фосфатази

6.Цифрова фото- та відеозйомка гістологічних препаратів.

українська  
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!
14.08.2020
Коронавірус в Україні
13.07.2020
Медичний інститут