Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Бєлоусова Ольга Юріївна

КАФЕДРА ПЕДІАТРИЧНОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ТА НУТРІЦІОЛОГІЇ

10 листопада 1923 року в місті Харкові, який до 1934 року був столицею України, заснован о Харківський інститут удосконалення лікарів. У складі шести кафедр, які прийняли перших курсантів, була і кафедра педіатрії. Базою кафедри була міська соматична лікарня імені Самойлова на 35 ліжок. З 1929 по 1941 роки базою стала 3-я залізнична лікарня (30 ліжок), а з січня 1947 року кафедра отримала нову базу - 19- у дитячу лікарню на 100 ліжок, котор у займає і тепер, і яка була створена при активній участі професора Самуїла Мойсейовича Ямп о льського. Зараз кафедра має 130 ліжок, з них 60 занимает міське гастроентерологічне відділення, яке повністю забезпечує потреби педагогічного і лікувально-діагностичного процесу.

Перший завідувач кафедри педіатрії Харківського інституту удосконалення лікарів проф. С.М. Ямп о льський свою лікарську діяльність розпочав у Петербурзі. У 1907 році він бере активну участь у створенні у Харкові товариства «Крапля молока». С.М. Ямп о льський - один з організаторів і перший директор першого на Україні науково-дослідницького інституту охорони материнства і дитинства в м . Харкові. Не дивно, що цей видатний представник педіатричної науки і практики одночасно очолив першу кафедру педіатрії для післядипломної підготовки лікарів. Під керівництвом проф. С.М. Ямп о льського співробітниками кафедри було виконано близько 200 наукових робіт, підготовлені 5 кандидатів медичних наук. Вже в цей час кафедрою розроблялись питання захворювань органів травної системи у дітей.

З 1956 року кафедру очолює професор Софія Марківна Бендерська. Під її керівництвом кафедра продовжувала вивчати проблему дитяч ої гастроентерології і кардіології. Протягом цих років опубліковано близько 80 наукових робіт, за х ищено 6 кандидатських дисертацій. З 1968 по 1978 роки під керівництвом доцента Олени Іванівни Приходько кафедрою, поряд з проблемою дитячої гастро е нтеролог ії , вивчалися гострі респіраторні вірусні захворювання. З цієї проблеми захищена докторська (Т.К. Набухотний) і дві кандидатські дисертації.

У 1979 році завідувачем кафедри став її вихованець, колишній аспірант (1962-1965рр) професор Ю.В. Б є лоусов. Під його керівництвом основн ою науковою проблемою кафедри знову стала дитяча гастроентерологія. У 1982 році кафедра, виходячи з потреб практичної охорони здоров'я, розробила навчальний план і програму підвищення кваліфікації лікарів по дитячій гастроентерології та по чала проводити цикли тематичного удосконалення з цієї спеціальності. У 1990 році рішенням Вченої ради У І У Л кафедра педіатрії №1 була перейменована в кафедру дитяч ої гастроентерології. Це була перша і єдина дитяча кафедра такого профілю в колишньому Радянському Союзі; вона залишається єдин ою і в Україні, виконуючи роль опорної кафедри з цієї спеціальності. Щорічно на кафедрі навчаються понад 450 лікарів-курсантів. Крім циклів спеціалізації, передатестаційних і тематичного удосконалення з дитячої гастроентерології, для яких співробітниками кафедри розроблені навчальні плани, програми і тестовий комп'ютерний контроль, затверджений МОЗ України, кафедрою проводяться також цикли " Харчування здорової і хворої дитини", "Амбулаторно-поліклінічна допомога дітям з патологією органів травлення», «Актуальні питання педіатрії». Велику увагу кафедра приділяє проведенню виїзних циклів з дитячої гастроентерології, які мають своєю метою удосконалення насамперед дільничних педіатрів, сімейних лікарів з актуальних питань даної патології. З 2003 року кафедра отримала назву «Педіатричної гастроентерології та нутриціології». Співробітниками кафедри розроблені навчальні плани і програми і з 2005 року розпочато проведення циклів тематичного удосконалення «Нутрициология в педіатрії».

Більше 30 років кафедрою завідував Заслужений діяч науки і техніки України, професор, д.м.н. Юрій Володимирович Бєлоусов. З 2013 року кафедрою завідує д.мед.н., проф. Ольга Юріївна Б є лоусова. В даний час, крім неї на кафедрі працює  доценти, к.мед.н. – О.М .Бабаджанян, Л.Г.Волошина, Н.В.Павленко, І .Г.Солодовниченко, О .В.Шутова,   О. .Б.Ганз і й, К . В.Савиц ь к а , асистент Слободянюк О.Л., постійно навчаються аспіранти та клінічні ординатори, в тому числі іноземні, лікарі-інтерни, магістри. Кафедра володіє сучасн ою діагностичною апаратурою. Всі заняття проводяться з використанням сучасних технологій. Спільно з органами практичної охорони здоров'я проводиться робота з поліпшення організації дитячої гастроентерологічної служби міста Харкова, розроблені і активно проводяться «Школа здорового харчування», семінари та школи для пацієнтів та їхніх батьків. Співробітники кафедри регулярно проводять організаційно-методичну та консультативну роботу в дитячих поліклініках, керують роботою дитячого міського гастроентерологічного відділення. Показники якості роботи базового стаціонару за останні 10 років значно покращилися, що обумовлено не тільки лікувально ю і консультативною допомогою, але і широким впровадженням розробок кафедри в лікувально-діагностичний процес. Кафедрою розроблено національні стандарти (протоколи) діагностичних і лікувальних заходів при захворюваннях травної системи у дітей, затверджені МОЗ України (Наказ №438 від 26.05.2010).

Більшість наукових досліджень кафедра проводить спільно з провідними науковими установами України: Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини АМН України, кафедрами Харківської медичної академії післядипломної освіти. Результати наукових досліджень кафедри широко публікуються в пресі. З проблеми дитячої гастроентерології опубліковано понад 850 наукових робіт, видано 8 монографій, 9 навчальних посібників (у тому числі підручник «Гастроэнтерология дитячого віку»), 14 методичних рекомендацій на рівні МОЗ України; захищено 2 докторські і більше 30 кандидатських дисертацій; отримано понад 10 авторських свідоцтв. У 2012 році на вимогу МОЗ та МОН України співробітниками кафедри був написаний національний підручник за спеціальн і ст ю «Дитяча гастроентерологія», який затверджен МОЗ та МОН України. Кафедра педіатричної гастроентерології та нутриціології залишається єдиною кафедрою цього профілю в Україні, що визначає її роль як навчально-методичного і науково-практичного центру з вивчення захворювань органів травлення у дітей, проблем харчування здорово ї і хворої дитини.

Сайт кафедри    www .detgastr .com .ua

e-mail: detgastr@med.edu.ua

Розклад занять з 13.04.2020р. по 17.04.2020 р.  Цикл спеціалізації «Дитяча гастроентерологія» № 796

Розклад занять з 21.04.2020 р. по 24.04.2020 р.  Цикл спеціалізації «Дитяча гастроентерологія» № 796

Розклад занять з 27.04.2020 р. по 30.04.2020 р.  Цикл спеціалізації «Дитяча гастроентерологія» № 796

Розклад занять з 27.04.2020 р. по 30.04.2020 р. Цикл ТУ «Актуальні питання педіатрії» No 798 (м. Кропивницький)

Розклад занять з 04.05.2020 р. по 08.05.2020 р. Ц икл ТУ «Актуальні питання педіатрії» № 798   (м. Кропивницький)

Розклад занять  з 04.04.2020 р. по 08.05.2020 р.  Цикл спеціалізації «Дитяча гастроентерологія» № 796

Розклад занять з 04.05.2020 р. по 20.05.2020 р.  Цикл ТУ «Гепатобіліопанкреотологія у дітей»  № 799 (м.Луцьк)

Розклад занять з 12.05.2020 р. по 14.05.2020 р.   Цикл спеціалізації «Дитяча гастроентерологія» № 796

Розклад занять з 12.05.2020 р. по 14.05.2020 р. Ц икл ТУ «Актуальні питання педіатрії» № 798    (м. Кропивницький)

Розклад занять з 09.06.2020 р. - 23.06.2020 р. ТУ «Амбулаторно-поліклінічна допомога дітям з патологією органів травлення»

Розклад занять з 01.06.2020 р. по 12.06.2020 р. Цикл ТУ "Гастроентерологія дитячого віку" №801 (м.Тернопіль)

Розклад дистанційний цикл ТУ «Гастроентерологія дитячого віку» № 801, м. Терннопіль

Список рекомендованої літератури до циклів

Перелік навчально-методичних посібників для самостійної роботи, розроблених кафедрою

Навчально-виробничий план кафедри педіатри Цикл ТУ «Гепатобіліопанкреотологія у дітей»  № 799

ної гастроентерології та нутріціології ХМАПО на 2020 рік

українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО