Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Кришталь Євген Валентинович

КАФЕДРА СЕКСОЛОГІЇ, МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, МЕДИЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

Завідувач кафедри сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації – доктор медичних наук, професор Кришталь Євгеній Валентинович.

Склад кафедри :

 • д.мед.н., професор Кочарян Гарнік Суренович
 • к.мед.н., доцент Авраменко Алла Іванівна
 • к.психол.н., доцент Агішева Наїля Каїсівна
 • к.мед.н., асистент Росінський Гліб Сергійович
 • ст. лаборант Куценко К.В.
 • ст. лаборант Коптєва Т.А.
 • ст. лаборант Таран  Є.В.
 • лаборант Логвінюк О.В. 

Кафедру сексології та медичної психології ХМАПО створено у 1987 році як першу у Радянському Союзі. Вона по теперішній час є єдиною в Україні. Ініціаторами організації кафедри були її перший завідувач професор Валентин Валентинович Кришталь та ректор академії професор Микола Іванович Хвисюк. З 1987 року на кафедрі на циклах первинної спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення із сучасних питань сексопатології та медичної психології підвищило кваліфікацію більш ніж 15 тис. фахівців.

За час педагогічної, науково-дослідної та лікувально-діагностичної діяльності кафедри сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації  ХМАПО:

– створено перший та єдиний в Україні науково-просвітницький «Музей сексуальних культур світу» за участю  викладачів кафедри : проф. Маркова М.В., доц. Кришталь Т.В., доц. Авраменко А.І., доц. Агішева Н.К., доц. Федотова О.П.

– створено першу в Україні спеціалізовану вчену раду Д64.609.03 із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 19.00.04 - «Медична психологія» (медичні і психологічні науки), яка у 2019 році отримала нові повноваження для продовження роботи (голова вченої ради – професор В.В.Кришталь, професор Є.В.Кришталь);

– створено перший науковий фаховий журнал для медичних і психологічних (за фахом медична психологія) наук «Медична психологія» (головні редактори – професор В.В.Кришталь, професор О.Г.Луценко, професор М.В.Маркова).

Навчальна робота

Кафедра проводить цикли спеціалізації «Сексопатологія» та «Медична психологія»; стажування «Сексопатологія» та «Медична психологія»; тематичне удосконалення «Сучасні питання медичної психології і сексології», «Медико-психологічна корекція в комплексі лікування соматичних хвороб», «Сучасні проблеми, клінічні прояви та терапія сексуальних розладів», «Діагностика та лікування порушень сексуального здоров’я», «Психодинамічні аспекти  в роботі лікаря загальної практики» та ін., програми до яких розробляли : проф. Кочарян Г.С., проф. Маркова М.В., доц. Агішева Н.К., доц. Даниленко Т.П., доц. Мартиненко С.А., доц. Авраменко А.І.

Клінічні бази кафедри та консультативно-лікувальна робота

Кафедра активно співпрацює із закладами практичної охорони здоров’я. Співробітники працюють на клінічних базах Обласного психоневрологічного диспансеру та  Міського психоневрологічного диспансеру №3, надаючи консультації профільним хворим. Кафедрою запропоновані комплекси сучасних методів лікування, психокорекції та психотерапії сексуальних розладів, порушень сексуального здоров’я, постстресових психічних розладів, які одержали визнання і широке впровадження в усіх областях України та за її межами.

Наукова робота

На кафедрі сформувалась та набула розвитку наукова школа, організована й очолювана професором В.В. Кришталем, яка згодом була та продовжена його наступником професором Є.В.Кришталем. Під керівництвом професора В.В.Кришталя захищено 22 докторських та 71 кандидатська дисертація, професора Є.В.Кришталя – 4 докторських і 8 кандидатських дисертацій.

Головними здобутками школи професорів В.В. Кришталя та Є.В.Кришталя є:

– розробка чотирьохфакторної системної концепції стану сексуального здоров’я та подружньої адаптації;

– системні дослідження сексуального здоров’я та його розладів у чоловіків та жінок, розробка методологічних основ їх діагностики, корекції та профілактики;

– вивчення причин, механізмів розвитку, перебігу і проявів сексуальної дисгармонії та подружньої дезадаптації, як первинної, так і пов’язаної з різною психічною та соматичною патологією;

– дослідження в галузі сімейної дезадаптації та сімейної психотерапії;

– науково-просвітницька діяльність, спрямована на сексуальну просвіту молоді та підвищення сексуальної культури населення.

Соратником В.В.Кришталя є професор Г.С.Кочарян, який працює на кафедрі з моменту її заснування. Професором Г.С.Кочаряном розроблено:

– концепцію утворення симптомів при сексуальних розладах, концепцію ерогенних сенсорних систем людини, плежецентричну парадигму терапевтичного супроводу пацієнтів з сексуальними розладами, діагностичний тест «Індекс адекватної сексуальної реалізації», що дозволяє виявляти мінімальні відхилення в сексуальній активності осіб, що зазнають вплив різних несприятливих факторів на статеву систему;

– питання формування синдрому тривожного очікування сексуальної невдачі у чоловіків, та його диференційовану психотерапію;

– виділено і описано 12 патернів поведінки хворих з сексуальними розладами;

– проблему психічної саморегуляції сексуальних функцій у чоловіків з сексуальними порушеннями і розробив детальну класифікацію прийомів, які використовуються ними;

– патогенні детермінанти мастурбації, їх негативні наслідки та класифікацію;

– детальний мета-аналіз матеріалів, які присвячені впливу феромонів на поведінку людини і функціонування його організму;

– метааналіз проблеми гомосексуальних відносин у сучасному суспільстві, проблеми розладів еякуляції, проблеми оргазму та проблеми гіперсексуальності.

Також професором Г.С.Кочаряном розроблено ряд високоефективних психотерапевтичних технік: прискорений варіант аутогенного тренування для лікування сексуальних розладів, прийом «помилковий сигнал», «спосіб зниження рангу значущості сексуальних розладів», техніку «психотерапії з урахуванням механізму проекції», прийоми «зіставлення за аналогією», «розширення свідомості», «зіставлення за контрастом», «систему еротичної сенситизації», «спосіб корекції поведінкових програм» для лікування синдрому тривожного очікування сексуальної невдачі та інших тривожно-фобічних розладів, який відносено до арсеналу технік нейролінгвістичного програмування (НЛП).

Учениця професора В.В.Кришталя професор М.В.Маркова, яка працює на кафедрі з 2008 року, послідовно розвиває наукові напрямки, засновані Вчителем. Її наукові інтереси знаходяться у сфері вивчення медико-психологічних наслідків соціального стресу, а саме:

– концепції формування і розвитку порушень психічного здоров`я (як донозологічних дезадаптивних проявів, так і клінічно окреслених соціально-стресових невротичних або аддиктивних розладів) у населення та окремих специфічних соціальних груп в умовах дії факторів соціального стресу макро- (в першу чергу, інформаційно-психологічних), мезо- (професійних) і мікросоціального (особистих і сімейних) рівнів;

– дослідження проблеми інформаційно-психологічної безпеки особистості;

– розробка концепції «постстресової психологічної дезадаптації», яка концептуалізується в рамках моделі «передхвороби»;

– дослідження проблематики здоров`я сім`ї та його порушень при кризових станах різного ґенезу;

– розвиток наукових напрямків, що знаходяться на перетині соматичної і медико-психологічної проблематики, а саме, психоонкології, психодерматології, тощо.

Професором М.В.Марковою створено власну наукову школу: під її керівництвом захищено 10 докторських і 31 кандидатська дисертація (за спеціальностями «19.00.04 – медична психологія, медичні науки»; «19.00.04 – медична психологія, психологічні науки»; «14.01.16 – психіатрія»; «14.01.17 – наркологія»).

За період існування кафедри було виконано 7 науково-дослідних робіт (НДР).

В рамках виконання НДР «Порушення здоров’я сім’ї у кризових станах різного ґенезу. Причини, механізми розвитку, клінічні прояви і система психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики» (2012 – 2016 рр., номер державної реєстрації 0112U000972) захищено 6 докторських, 21 кандидатська дисертація, опубліковано більше 400 статей у спеціалізованих фахових виданнях, 35 – у закордонних спеціалізованих журналах, видано 1 методичні рекомендації та 1 інформаційний лист.

Результатом НДР «Медико-психологічні наслідки соціального стресу та інформаційно-психологічної війни (макро-, мікросоціальні чинники дезадаптації, механізми формування, система психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики)» (2017 – 2019 рр., номер державної реєстрації 0117U000371) став успішний захист 3 докторських і 7 кандидатських дисертацій, публікація 19 статей у вітчизняних фахових виданнях, 13 – у зарубіжних, в тому числі, 6 – в тих, що індексуються в наукометричних базах Scopus і Web of Science , видання 5 монографій і 7 інформаційних листів МОЗ України.

На теперішній час співробітники кафедри залучені до виконання НДР «Порушення психічного здоров`я в умовах соціального стресу: клінічна феноменологія, предиктори формування, система психодіагностики, психотерапії і психологічної реабілітації» (номер державної реєстрації 0120U101490).

Розроблені нові навчально–тематичні   плани та програми  до   циклів  тематичного удосконалення:

 1. Діагностика та лікування  порушень сексуального здоров’я.  (Контингент слухачів –   лікарі лікувального  профілю. Тривалість навчання - 0,5 місяця  (78 годин)).
 2. Психосоматичні аспекти в роботі лікаря загальної практики. ( Контингент слухачів – лікарі лікувального профілю,  лікарі-психологи, психотерапевти. Тривалість навчання –  0,5 місяців (78 навчальних годин)).
 3. Сучасні проблеми, клінічні прояви та терапія сексуальних розладів. (Контингент слухачів –  лікарі лікувального  профілю. Тривалість навчання –  0,5  місяців (78 навчальних годин)). 
Враховуючи  сучасні потреби лікарів з вдосконалення своїх знань та вмінь у зв’язку з   впровадженням МОЗ України системи безперервного професійного розвитку (БПР) для лікарів та можливістю відповідно до індивідуальної потреби лікаря   вільно обирати цікаві та зручні для себе теми та заходи, зручний   формат (дистанційний чи стаціонарний)   та час навчання, співробітники кафедри розробили нові цикли за сучасною тематикою. Форма навчання може бути як дистанційна, так і очна. Кількість балів залежить від формату заходу (За кожен вид навчання лікарю нараховуватиметься певна кількість балів, що зазначені в наказі МОЗ № 446   від 22.02.1019р.  

                          Календарний план циклів ТУ на друге півріччя 2020 р.

1.

Діагностика та лікування порушень сексуального здоров҆ я  (лікарі лікувального профілю) 0.5 міс.

25.09-09.10

2.

Психосоматичні аспекти  в роботі  лікаря загальної практики (для лікарів лікувального профілю, лікарів-психологів, психотерапевтів) 0.5 міс.

12.10-27.10

3.

Сучасні проблеми, клінічні прояви та терапія сексуальних розладів  (для лікарів лікувального профілю) 0.5 міс.

28.10- 11.11

4.

Психосоматичні аспекти  в роботі  лікаря загальної практики (для лікарів лікувального профілю, лікарів-психологів, психотерапевтів) 0.5 міс.

12.11-26.11

5.

Діагностика та лікування порушень сексуального здоров҆ я  (лікарі лікувального профілю) 0.5 міс.

30.11-14.12

6.

Сучасні проблеми, клінічні прояви та терапія сексуальних розладів  (для лікарів лікувального профілю) 0.5 міс.

15.12- 30.12


Цикли ТУ «Діагностика та лікування порушень сексуального здоров’я», «Сучасні проблеми, клінічні прояви та терапія сексуальних розладів» присвячені актуальним проблемам клінічної сексології. Це зумовлено тим, що сексуальні розлади мають вагомий вплив на якість життя людини. Останні наукові дослідження свідчать про велику частоту сексуальних дисфункцій як у чоловіків (31 %), так і у жінок (43 %). А з урахуванням  сексуальних дисгармоній, які можуть мати місце і у сексуально здорових партнерів, значущість сексуальної проблематики у цілому виглядає ще більш вагомою. Якщо до цього додати інші порушення сексуального здоров’я (порушення сексуальної переваги –парафілії), а також розлади статевої ідентифікації (транссексуалізм) та інші, то це ще більше підкреслює  необхідність вивчення питань клінічної сексології.

На тлі зростання попиту щодо   сучасних знань у питаннях норми та патології сексуальних проявів людини, прийняття чи несприйняття   різних варіантів сексуальної поведінки, необхідним стає вивчення сучасного   трактування суперечливих питань сексологічної   науки. Тому в   наш час   дуже   актуальним стає висвітлення питань порушень психосексуальної орієнтації та статевої самосвідомості. Заслуговують уваги   лікарів профілактичні зусилля, пов’язані   зі статевим вихованням, сексуальною освітою, які спрямовані на запобігання формуванню девіантної сексуальної поведінки, сексуальних дисфункцій та   сексуальної дисгармонії подружньої пари .  

Цикл ТУ «Психосоматичні аспекти   в роботі   лікаря загальної практики» охоплює проблеми інтегрування медичної психології в практику   лікарів лікувального профілю. Останнім часом психосоматична медицина і комплексний підхід до пацієнта знову стали предметом широкого обговорення. Доказано, що між соматичними та психічними захворюваннями є чіткий взаємозв'язок. Будь-яке захворювання, навіть якщо воно не супроводжується виразними змінами мозкової діяльності, обов'язково змінює психіку хворого. Як відомо, ефективність лікувального процесу залежить від поглибленого вивчення психологічних особливостей пацієнтів, які страждають на   різноманітні захворювання психогенного, соматогенного   та змішаного ґенезу. Одним з важливих питань є діагностика реакції хворого на зміну стану його   здоров’я, що має місце. Ця проблема вимагає поглибленого психодіагностичного дослідження хворого і дозволяє формувати ефективні стратегію і тактику лікування, які спираються на використання різноманітних методів і технік психотерапії та психологічного консультування.

Пацієнт, незалежно від віку, легко чи тяжко хворий, повинен бути впевнений, що зустріне лікаря, який відповідно до потреб приділить увагу його проблемам - біологічним, психологічним і соціальним.

Все вище зазначене свідчить про те, що навчання на нашій кафедрі є сучасно важливим і актуальним для професійної орієнтації лікарів лікувального профілю в галузі клінічної сексології та медичної психології.  

Найбільш важливі наукові здобутки кафедри

Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Перелік  навчальних посібників кафедри

Список рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи слухачів

    При оформленні на цикл тематичного удосконалення при собі мати:


 • дану путівку (завірену підпис о м керівника лікувального закладу, який направляє на   курси та печаткою),
 • посвідчення про відрядження (для іногородніх),
 • паспорт (оригінал та копія),
 • диплом про закінчення ВУЗу (оригінал та завірена копія),
 • свідоцтво про одруження, якщо диплом виданий на інше прізвище (завірена копія),
 • посвідчення (або сертифікати лікаря-спеціаліста) про закінчення інтернатури (оригіна л и та завірені копії),
 • посвідчення про підвищення кваліфікації  ( оригінал) 

Копії документів мають бути завірені відділом кадрів або нотаріально!

 

Контактні телефони –  моб. кафедральний 095–184–60-74

Завуч кафедри, доц. Авраменко Алла Іванівна 050–278–32–66