Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Опарін Олексій Анатолійович

КАФЕДРА ТЕРАПІЇ, РЕВМАТОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

                  Кафедра заснована у 1963 році на базі студентської лікарні м. Харкова. Протягом 1963-1984 рр. кафедрою завідували професори Богуславська Т.В., Дейнеко Н.Ф., Дубік В.Т.

                  З 1985 по 2013 рік завідуючим кафедри був доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Член Нью-Йоркської медичної Академії, Опарін Анатолій Георгійович, керівник 3 докторських та 27 кандидатських дисертацій, затверджених ВАК України, автор більш 300 наукових праць.

                 З червня 2013 року кафедрою завідує доктор медичних наук , професор Олексій Анатолійович Опарін, головний редактор міжнародного „Східноєвропейського журналу внутрішньої та сімейної медицини”, керівник 7 кандидатських дисертацій. затверджених ВАК України,  автор більш 230 наукових праць, у тому числі статей у міжнародній наукометричній базі    SCOPUS, також 21 монографій, 18 патентів, 12 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України, учбового посібника, затверджено го МОН України. 

                 У штаті кафедри сьогодні: доценти – Лаврова Н.В., Яковенко О.Л., Двояшкіна Ю.І., Хоменко Л.О., Федченко Ю.Г., Новохатня А.Є., асистенти – Чонка В.Ю., Кореновський І.П., Лобунець О.О.; аспіранти –Яранцева Н.А., Балакліцька І.О., Семенова Н.В., Мургузов М . , Маляр О.М. 

Навчальна робота

                 З моменту існування та по теперішній час на кафедрі навчались вітчизняні курсанти, для яких проводились цикли тематичного удосконалення з терапії та клінічної фармакології. Також вчились аспіранти з Грузії, Лівану, Іраку, Сирії, Непалу, Судану, Н і гер ії, Азербайджану, Йорданії та інших країн світу, яки всі успішно захистили кандидатські дисертації.

                 Сьогодні на кафедрі регулярно проходять цикли спеціалізації та стажування за фахом " терапія " та " ревматологія " , тематичного удосконалення по клінічній фармакології і ревматології, проходить підготовка лікарів-інтернів. Ці цикли проводяться, як для лікарів Харкова та Харківської області, так і для лікарів інших міст України. На цих циклах співробітники кафедри приділяють особливу увагу питанням лікування поєднаної патології, взаємодії лікарських засобів та ознайомленню з  нови ми метод ами діагностики та комплексного лікування патології внутрішніх органів. Співробітниками кафедри розроблена програма циклу для керівників інтернів. Проходять на кафедрі навчання іноземні лікарі-ординатори. Для лікарів-інтернів з їх безпосередньою участю регулярно проводяться конференції: „Рідкі симптоми та синдроми у клініці внутрішніх хвороб”, „Етичні проблеми у клініці внутрішніх хвороб”, „Артеріальна гіпертензія: питання та відповіді”, а також практичні ролеві ігри „Хелікобактеріоз: проблема 21 віку” та інш. Кафедра поводить майстер-класи з використанням 3 D дошки.

                 Кафедра має велики й систематизовани й архів ЕКГ, ультразвукових сканограм, навчальних історій хвороби та ін ш. , що дозволяє добре ілюструвати теми занять. Лекції, які читають співробітники кафедри, супроводжуються демонстрацією презентацій, що істотно полегшує сприйняття лекційного матеріалу. Співробітниками кафедри розроблені тестові завдання, ситуаційні задачі для контролю та самоконтролю лікарів-курсантів та лікарів-інтернів для кожного з циклів, які проводяться кафедрою.

                 Співробітниками кафедри розроблені еталони практичних навичок, які оформлені і у виді методичних розробок, що суттєво поліпшує їх використання слухачами.

                 Співробітниками кафедри щорічно випускаються навчальні посібники і методичні рекомендації, в яких надаються останні дані з питань діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів:  " Алгоритми і критерії ЕКГ-діагностики", „ Алгоритми і критерії УЗД-діагностики”, „ Клінічна фармакологія у кардіології ” , „ Клінічна фармакологія у гастроентерології ” , „ Ехокардіографія у нормі і патології ” , а також навчальні посібники для самостійної роботи слухачів з тестами для самоконтролю: " Похідні 8-оксихінолінів, рослинні засоби та сульфаніламіди в нефрології”, „Хіноліни та нітрофурани” , "Клініко-рентгенологічне дослідження суглобів при ревматичних захворюваннях",  "Клінічні аспекти диференційованої діагностики суглобового синдрому в практиці сімейного лікаря", "Засоби для лікування та профілактики тромбозів", "Комплексна діагностика і диференційована терапія при різних формах ІХС",  "Клінічна фармакологія при вагітності і лактації" , " Засоби для лікування кислотозалежних захворювань", " Засоби для лікування артеріальної гіпертензії. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту. Антагоністи рецепторів ангіотензина ІІ " та інш.

                  Співробітниками кафедри за останні 5 років підготовлено навчальний посібник     Клініко-ультразвукові критерії діагностики захворювань внутрішніх органів    ”, який затверджено МОН України як навчальний посібник для медичних ВУЗів, навчальний посібник "Клінічна фармакологія в гастроентерології", який затверджено МОЗ України.  

                Щорічно випускаються монографії, серед яких: „Лекции по клинической фармакологии”, „ Клиническая фармакология в семейной медицине ” , „Лекции по гастроэнтерологии ”, " Комплексная электро- и эхокардиографическая диагностика заболеваний сердца", "Лекции по кардиологии в семейной медицине", "Комплексная диагностика и лечение заболеваний сердца", "Комплексная эхографическая диагностика сосудов шеи", "Диагностика и лечение заболеваний органов пищеварения" , " Клиническая фармакология заболеваний сердца, легких и внутренних органов"  та інші. Також було видано посібники англійською мовою у Празі (Чехія) - „Echocardiography in normal and pathologic processes ” та " Algorithms of ECG diagnostics" .

                 На кафедрі розроблені та видані для самостійної роботи слухачів електронні підручники: «Диференціальна діагностика в гастроентерологічної практиці» та «Хронічні гепатити», „Клініко-ультразвукові паралелі діагностики захворювань внутрішніх органів”, ”Антиаритмічні засоби у клініці внутрішніх хвороб”, які включають в себе основний матеріал по темі, а також питання для самоконтролю (тести).

                 Також співробітниками кафедри ведеться пропаганда здорового способу життя і методів профілактики захворювань внутрішніх органів через науково-популярні видання, радіо, телебачення.

Лікувальна робота

                 Кафедра розміщується на базах КНП "Міська Клінічна лікарня № 7" ХМР та КНП "Міська Клінічна лікарня № 8" ХМР, КНП "Міська студентська лікарня" ХМР, КНП ХОР "Обласний госпіталь ветеранів війни". Співробітниками кафедри регулярно проводяться обходи і консультації хворих терапевтичних, гастроентерологічних і неврологічних відділень, рецензуються історії хвороби. Загальна кількість консультацій викладацького складу кафедри склало тільки за 20 20 рік – 1253.

                  На клінічних базах співробітники кафедри (які, крім терапії та ревматології, мають також спеціалізацію по УЗД, ендоскопії та ін.), проводять також пацієнтам стаціонарів УЗД органів черевної порожнини, малого тазу, щитоподібної залози, серця з кольоровою доплерографією, ендоскопічне дослідження, рН-метрію, гастрографію. Так, тільки за 2020 рік на базі Харківської міської студентської лікарні співробітниками кафедри зроблено   2606 УЗД досліджень. На базі міської клінічної лікарні   № 7 –  зроблено 16550 УЗД досліджень, ФГДС – 554 .

                  Регулярно професорсько-доцентським складом кафедри проводяться для лікарів лікарень науково-практичні конференції з актуальних питань внутрішніх хвороб і клінічної фармакології.

                 Випускаються методичні рекомендації для лікарів стаціонару та протоколи досліджень. Кожний рік співробітники кафедри розробляють та отримують акти впровадження.

Наукова робота

                 Протягом багатьох років пріоритетом наукової діяльності кафедри було вивчення питань патогенезу, діагностики та лікування виразкової хвороби. Сферою наукових досліджень співробітників кафедри сьогодні є вивчення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою патологією в осіб молодого віку. За останні  роки співробітниками кафедри захищені одна докторська, вісім кандидатських та чотири магістерські дисертації. Враховуючи, що клінічними базами кафедри є лікувальні заклади з різною спрямованістю, створюються всі умови для комплексного вивчення даної актуальної не тільки з медичної, а й соціальної точок зору проблеми.

                 За останні роки опубліковано більше 5 4 0 наукових робіт, з них, більше 100 статей в журналах  фахових виданнь України, одержано більше 20 патентів України, 6 нововведень, 6 інформаційних листів. Також співробітники кафедри публікують свої праці у зарубіжних виданнях (Чехія, Хорватія, Польща, Бангладеш) та в виданнях Scopus.

                 Співробітники кафедри беруть участь в практично всіх вітчизняних конференціях з терапії та гастроентерології, беруть участь в міжнародних конференціях. 

                Професор кафедри бере постійну участь у захисних Радах як офіційний опонент. 

                 Колектив кафедри стояв біля витоків створення Української академії історії медицини та прийняв безпосередню участь у організації та проведенні І , ІІ та ІІ І з'їздів істориків медицини України з міжнародною участю, а завідувача кафедри було обрано президентом Української А кадемії І сторії М едицини , Головою секції Харківського медичного товариства по історії медицини та членом президії Міжнародн ого Товариств а Історії Медицини (м. Страсбург ) .

                 Колектив кафедри стояв біля витоків створення журналу “Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини”, який індексується на сьогодні у 17 науково - метричних базах даних та входить у перелік фахових видань за спеціальністю “медицина” МОН України, http://www.internalmed-journal.in.ua/uk

Навчальні посібники для самостійної роботи слухачів

українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО