Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Олійник Григорій Анатолійович

Кафедра комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії

Важливість проблеми термічних ушкоджень, як в мирний, так особливо у військовий час, недостатнє знання практичними лікарями сучасних методів лікування опіків та холодових уражень, а також накопичений досвід викладання, визначили потребу в організації кафедри комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії.

Водночас в хірургії постійно існує інша проблема – лікування ран. Результати лікування пацієнтів з інфікованими ранами в медичних закладах залишаються незадовільними із-за повільного впровадження  новітніх методів, розроблених і впроваджених в провідних медичних установах. Усе це зумовило гостру необхідність надання лікарям, які працюють в різних регіонах країни, сучасних знань і методів лікування термічних пошкоджень та їх наслідків.

Цей чинник, а також відносна близькість завдань, що стоять перед лікарем-хірургом при лікуванні хворих з термічними ушкодженнями і інфікованими ранами, стали підставою для утворення в 2007 році нової кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти, яка має назву кафедра комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії. Головною клінічною базою кафедри є сучасний, реконструйований опіковий центр лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги, в якому створені унікальні можливості покращення результатів лікування важкої термічної травми та її наслідків за рахунок сучасних досягнень комбустіології і пластичної хірургії,  в тому числі і розробок кафедри.

Кафедру заснувала в 2007 році лауреат Державної премії України (2003р.),  доктор медичних наук, професор Григор’єва Тамара Григорівна і стала її першим завідувачем. 

Історія  кафедри невідривно пов’язана з доцентським курсом термічної травми, відкритим в 1967 році в Українському інституті вдосконалення лікарів. Першим керівником курсу беззмінно до 1987 року був доцент М.М. Воскобойников.

Першим викладачем курсу була видатний педагог і клініцист кандидат мед. наук Чижик Ольга Петрівна. Клінічною базою курсу, а потім і кафедри було опікове відділення ЛШНМД, яке виконувало функції опікового центру. Засновником служби і керівником опікового центру до 1990 року був лауреат Державної премії України професор Д.Є. Пекарський.

Багато уваги становленню опікової служби на Харківщині приділяв перший директор ХНДІЗіНХ академік О.О.Шалімов.

Сьогодні клінічною базою кафедри є сучасний реконструйований опіковий центр ЛШНМД, в якому створені унікальні можливості покращення результатів лікування важкої термічної травми та її наслідків.

Центр відкрився 26 лютого 2008 року, як єдиний у місті та області центр спеціалізованої медичної допомоги потерпілим від термічної травми, розрахований на 70 ліжок. Його робота забезпечена сучасною технікою, апаратурою, оснащенням.

З жовтня 2014 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Григорій Анатолійович Олійник.


Штат кафедри сьогодні складають:
зав. кафедрою, професор Олійник Григорій Анатолійович, доценти Голобородько Сергій Анатолійович, Грязін Олександр Євгенович, асистент Тимченко Олена Костянтинівна, асистент Дворцевий Володимир Володимирович, асистент Кремень Василь Олександрович

Контингент слухачів циклів післядипломної освіти складають не лише фахівці опікових центрів і відділень країни, але і хірурги і травматологи міських і районних лікарень, що здійснюють лікування хворих з хірургічною інфекцією та потерпілих з термічними ушкодженнями. Аналіз цих обставин визначив пріоритетні напрямки циклів тематичного удосконалення, які викладають на кафедрі.

Значний об’єм накопиченої інформації зумовив складання учбової програми у рамках циклів: «Термічні, термохімічні та комбіновані ураження в надзвичайних ситуаціях», на якому переважна увага приділяється лікуванню опіків і опікової хвороби, «Експандерна дерматензія»,  «Основи реконструктивної, пластичної та естетичної хірургії». Ці цикли дають можливість лікареві-курсантові послідовно і досить глибоко не лише ознайомитися практично з усіма питаннями з проблеми термічних уражень, але і удосконалюватися в розділах, що найбільш цікавлять його, а співробітникам кафедри – усебічно і глибоко освітлювати матеріал на лекціях, семінарах та практичних заняттях.

Наукові дослідження в рамках докторської дисертації Г.А. Олійника з питань холодової травми дозволили створити нові, науково обґрунтовані алгоритми лікування пацієнтів з холодовими ураженнями. Активне впровадження цих методів лікування в навчальну програму циклів ТУ кафедри дозволило значно покращити результати надання медичної допомоги в зимовий час закладами МОЗ Харківської області в наслідок проведення виїзних циклів.

Естетична медицина має швидкі темпи розвитку, тому викладачі кафедри мають значний практичний досвід в сучасних інвазивних технологіях – ін’єкційні, апаратні, ниткова пластика, а також в пластичній  хірургії. Цій досвід також відображено в навчальних програмах платних циклів ТУ з питань пластичної хірургії та малоінвазивних методів ( ас. О.К. Тимченко).

Патологічне рубцеутворення завжди було складним та тривалим в лікуванні завданням. Клінічні дослідження в рамках НДР академії з питань патології сполучної тканини призвели до впровадження нових методів лікування рубців, максимально ефективні та безпечні для пацієнтів.

Кафедра плідно займається проблемами діагностики та лікування захворювань і травм кисті. Особлива увага приділяється таким широко розповсюдженим патологіям кисті, як контрактура Дюпюітрена, хвороба Нотта і де Кервена, синдактилія пальців, компресійно-ішемічні нейропатії периферичних нервів і т.д.

Лінійка стрижневих апаратів зовнішньої фіксації, запропонована доцентом кафедри С.А. Голобородько, дозволяє закрито вправляти і успішно зрощувати різні типи переломів, подовжувати фаланги і п’ясні кістки, здійснювати поза суглобову фіксацію після вправляння вивихів і переломо-вивихів. Апарати зовнішньої фіксації незамінні при лікуванні відкритих, особливо вогнепальних, переломів з дефектом м’яких і кісткових тканин.

Розроблені на кафедрі різні способи лікування пошкоджень сухожиль згиначів і розгиначів пальців дозволяють в більшості випадків домагатися відновлення функції кисті.
Травматичні пошкодження серединного, ліктьового, променевого нервів є тяжкої травмою. Успішному лікуванню зазначеної складної патології присвячені численні лікувально-діагностичні методи, які опубліковані співробітниками кафедри в центральних вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Педагогічна діяльність: на кафедрі щорічно проводяться цикли спеціалізації за фахом “Комбустіологія”, ТУ «Термічні, термохімічні та комбіновані ураження в надзвичайних ситуаціях», «Холодова травма», «Основи реконструктивної, пластичної та естетичної хірургії» – 4 цикли з різних тем, «Дерматопластика ранових дефектів», «Експандерна дерматензія». Розроблено та постійно проводяться цикли на платній основі «Лазерні та IPL технології», які дозволяють лікарям відповідних спеціальностей мати юридичне підтвердження дозволу на відповідні технології в їх роботі.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:
– розробка та впровадження нових методів діагностики і раннього хірургічного лікування глибоких опіків та їх наслідків;
– розробка нових органозберігаючих  технологій в реконструктивній та естетичній хірургії на основі керованого неоколагеногенезу;
– вивчення патогенезу та нові підходи до діагностики, лікування та профілактики холодової хвороби;
– розробка нових інноваційних методів лікування та профілактики патологічного рубцеутворення;
–  розробка нових та удосконалення існуючих методів реконструктивно-відновних оперативних втручань при дефектах шкіряного покриву різного ґенезу.

Співробітники кафедри стояли у джерел розробки та клінічної апробації методу дерматензії з використанням тканевих експандерів для отримання додаткового пластичного матеріалу при усуненні ранових дефектів різного ґенезу та наслідків перенесеної термічної травми.

Співробітниками кафедри щорічно публікуються 17-20 друкованих робіт, присвячених актуальним питанням комбустіології у фахових виданнях України та у міжнародних виданнях. Співробітники кафедри співавтори 6 монографій, 1 атлас, 4 посібників для слухачів, затверджених МОЗ та МОН України з комбустіології.
Співробітники кафедри за результатами роботи  щорічно виступають з доповідями на Міжнародних конгресах лікарів–комбустіологів, хірургів, спеціалістів естетичної медицини.

Лікувальна робота кафедри
Співробітники кафедри  здійснюють консультативну та лікувальну роботу на клінічній базі. Наукові здобутки кафедри постійно впроваджуються  в клінічну практику.
Колектив кафедри запрошує лікарів різних спеціальностей України, а також інших країн, підвищити кваліфікацію з гарантовано  високою якістю отриманих  знань.


українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!