Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Бодня Катерина Ігорівна
КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ТРОПІЧНИХ ХВОРОБ

Сторінки історії

У 1968 році на базі кафедри епідеміології, що була заснована 1937 року академіком М.М. Соловйовим, було створено єдину в Україні клінічну кафедру медичної паразитології. Першим її завідувачем стала доктор медичних наук, професор Р.Г. Лукшина — вихованка одного з провідних паразитологів країни професора Є.С. Шульмана. Відтоді на кафедрі були организовані цикли з клінічної паразитології для лікарів-терапевтів, педіатрів, інфекціоністів та інших спеціальностей, цикли з лабораторної діагностики паразитарних хвороб для лікарів-лаборантів. За роки діяльності (до 1993 року), коли кафедра була самостійною, тільки на основних циклах було підготовлено понад 5 тисяч фахівців!

У 2001 році кафедра медичної паразитології та тропічних хвороб була відновлена як єдина в Україні. Нині кафедру очолює доктор медичних наук, професор К.І. Бодня. На кафедрі в різні роки працювали: доцент І.К. Москаленко, доцент Л.В Холтобіна., кандидати медичних наук В.Н. Павлова, В.А. Коробова, В.І. Ковальов, В.С. Гусакова, Н.С. Прудкіна, старший викладач Г.І. Наглова, старший викладач К.І Колесник та старший викладач Л.В. Газзаві-Рогозина, які зробили істотний внесок у розвиток вітчизняної медичної паразитології.

Професорсько-викладацький склад кафедри на сьогодні: завідувач кафедри — Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Катерина Бодня, має вищу категорію, доцент — кандидат медичних наук Тунзала Велієва Алі кизи, асистенти — кандидат медичних наук Володимир Мироненко, кандидат медичних наук Світлана Коцина, кандидат медичних наук Ануар Аль Хатіб, старший викладач — Любов Скорик.

В основі навчального процесу — клінічний досвід

Бази кафедри — Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня» міста Харкова та Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня» міста Харкова, Центр медичної паразитології, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

Робота з ними здійснюється на договірній основі й дає можливість максимально наблизити навчальний процес до реальних умов. До 15% ліжкового фонду кафедра використовує для госпіталізації хворих, лікування яких відбувається з урахуванням потреб навчального процесу та виконання наукової роботи.

Кафедра має всі умови для забезпечення якісного навчального процесу

На кафедрі проводяться цикли:

  • спеціалізації за фахом «паразитологія»,
  • тематичного удосконалення з питань клінічної   паразитології «Медична гельмінтологія та протозоологія» (для лікарів лікувального та педіатричного профілю)
  • тематичного удосконалення з лабораторної діагностики паразитарних хвороб «Лабораторна діагностика гельмінтозів та протозоозів» (для лікарів-лаборантів КДЛ та біологів з вищою немедичною освітою, які працюють в охороні здоров’я),
  • для паразитологів, ентомологів, епідеміологів, біологів, зоологів, лаборантів, які працюють в лабораторних центрах громадського здоров’я проводиться цикл тематичного удосконалення «Проблеми медичної паразитології та ентомології».

Значна увага на кафедрі приділяється оптимізації навчального процесу. Викладання теоретичної частини курсу здійснюється виключно через проблемні лекції, а на практичних заняттях перевага віддається клінічним дискусіям і засвоєнню курсантами практичних навичок. Для вдосконалення контролю знань та умінь слухачів на кафедрі створено великий банк ситуаційних задач, тестів різного рівня. Впорядковані та затверджені МОЗ України 21 навчальний посібник, які широко використовуються в навчальному процесі. Методичних рекомендацій — 12. Патентів — 32. Нововведень — 8. Співробітниками кафедри надруковано понад 400 статей в журналах та збірках.

На виконання доручення Президента України, доручення Прем’єр-Міністра України щодо розробки протоколів надання медичної допомоги та відповідно до наказу МОЗ України від 28.04.2004 року № 222/33 «Про затвердження складу робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги дорослому населенню» кафедра медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти є основним розробником проектів галузевого класифікатору та протоколів надання медичної допомоги дорослому населенню за профілем «паразитологія».

Кафедрою медичної паразитології та тропічних хвороб розроблені проекти протоколів надання медичної допомоги хворим за профілем «паразитологія». Фахівцями кафедри проводиться розробка навчальних програм, видання навчальних посібників, розробка стандартних сертифікованих методик досліджень, вирішення питань атестації лікарів, акредитації лабораторій.

Вагомий внесок до медичної науки

Основні напрямки наукових досліджень на кафедрі: патогенез, клініка й лікування гельмінтозів; експериментальне та клінічне вивчення нових антигельмінтиків; питання імунітету й алергії у хворих на паразитози; епідеміологія та профілактика опісторхозу, демодекозу, ентеробіозу, лямбліозу, токсоплазмозу, токсокарозу тощо; вплив антропогенного фактору на компоненти гнусу. Отримані нові дані успішно впроваджуються в практичну діяльність лікувальних установ.

На кафедрі виконується 4 планових НДР. Виконання плану по аспірантурі — 100%. Були захищені кандидатські дисертаційні роботи: Ревенко Ж.А. (за спеціальністю 16.00.11 — паразитологія) та Кондратюк В.В. (за спеціальністю 14.01.13 — інфекційні хвороби), 2016 року — Коцина С.С. (за спеціальністю 16.00.11 — паразитологія), Бодня І.П. − (за спеціальністю 14.01.13 — інфекційні хвороби), Аль Хатіб Ануар − (за спеціальністю 16.00.11 — паразитологія).

При сприянні завідувача кафедри та відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України створена Спеціалізована вчена рада Д 64.609.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.13 «Інфекційні хвороби», 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» та 16.00.11 «Паразитологія».

Перспективним напрямком роботи кафедри є подальше вивчення порушень процесів адаптації при паразитарних інвазіях та їх корекція, розробка пропозицій для практики охорони здоров’я, подальша оптимізація навчального процесу з використанням результатів власних наукових досліджень і досягнень світової науки.

Співпраця з колегами, як чинник успіху

Кафедра проводить велику лікувально-діагностичну роботу в галузі медичної паразитології. Упродовж багатьох років науковці кафедри співпрацюють з фахівцями практичної охорони здоров’ я усіх областей України. Така співпраця дає можливість підвищити рівень підготовки фахівців-практиків, удосконалити систему епіднагляду за паразитарними хворобами в Україні.

Разом із закладами практичної охорони здоров’я викладачі кафедри виконували спільні науково-практичні роботи з підвищення ефективності протиепідемічних заходів та профілактичної роботи, рецензували звіти лікарів, що атестувалися, приймали участь у Днях спеціалістів за фахами «інфекційні хвороби», «паразитологія» та «клінічна лабораторна діагностика». Професор К.І. Бодня приймає участь у проведенні нарад-семінарів МОЗ України, проведенні конференцій, проведенні основних кворумів лікарів-паразитологів та інших фахівців України та СНД, де виступає з доповідями.

Шановні колеги!

У патології людини в се ще значне місце посідають паразитарні хвороби . Саме тому, вже в сучасних умовах, належить розглянути питання про перехід до нової стратегії боротьби з цими хворобами, оскільки здоров’я нації є інтегральним показником цивілізованості держави та відображає соціально-економічний стан суспільства. Враховуючи важливе соціальне й медичне значення своєчасного виявлення хворих на паразитарні хвороби, в Україні потрібно якнайшвидше відновити втрачений науковий потенціал з медичної паразитології. А численність видів збудників паразитарних хвороб, розмаїтість шляхів і факторів їх передачі вказують на необхідність постійного вдосконалення шляхів та методів як лікування, так і профілактики.

Колектив кафедри запрошує лікарів з України, а також з інших країн опанувати спеціальність «паразитологія» та суттєво підвищити свою кваліфікацію.

Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Список рекомендованої літератури для самостійної роботи слухачів

Перелік навчальних посібників для самостійної роботи слухачів

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!